Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

10 công đức ấn tống kinh.

10 an tong kinh.

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ đề, ấn tống kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hoá thành nhẹ nhàng.

Hai là, thường được các thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục…

 

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại.

 

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ-xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.

 

nen kinh 1

Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khoẻ, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.

 

Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hoà, con cháu đời đời hưởng lộc.

 

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọingười chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng.

 

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khoẻ mạnh, nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên.

 

Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

 

Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả.

(St)

◊-◊————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035189
Total Visit : 933501
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=ynnvzknR7%2FE%2F%2FIe%2FGGKb4MIQ0xfKG3Rl7HiCJ2a%2BCswQVmP84mtzrSrfHJdGwXVdjV%2BBn5lzXwnm0Q0BtMhpiijYmJXcLHaqHy3a6a1XAU7YTYIQfZbUWohlxu4xbMqCZrS2JcQOSPBWcoFdI168kgSo4mHO71XWX68P9xvswiw%3D&prvtof=jUNy15saeCgYFIz23k%2FECRiJmvWeMwLXu0r%2BUVQlRJQ%3D&poru=J6%2BjIHiws18Xfsf1jcvztU6mDMFlLLZTqLvAgkhJsrINQb%2BOYKrvwaNplGgthZm%2Fo9Ko%2Fv7wWbv27fUNde4l1A%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>