Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

12 Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát.

12Thích Thiện Phước

1. Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quan Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện. (Lạy)

Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thông dong hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

Nguyện thứ nhất:  

Khi thành Bồ tát

Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm

Mười hai lời nguyện cao thâm

“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

2. Nam mô vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy)

Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.

Nguyện thứ hai: 

Không nài gian khổ

Quyết một lòng cứu độ chúng sanh

Luôn luôn thị hiện biển đông

Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

3. Nam mô trú Ta bà U minh giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện. (Lạy)

Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài

Nguyện thứ ba: 

Ta Bà ứng hiện

Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau

Oan oan tương báo hại nhau

Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Quan The Am (203)

4. Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy)

Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

Nguyện thứ tư: 

Hay trừ yêu quái

Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê

Độ cho chúng hết u mê

Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. (Lạy)

Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

Nguyện thứ năm: 

Tay cầm Dương liễu

Nước cam lồ rưới mát nhân thiên

Chúng sanh điên đảo, đảo điên

An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

6. Nam mô Đại Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy)

Thương xót người đói và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

Nguyện thứ sáu:  

Thường hành bình đẳng

Lòng từ bi thương xót chúng sanh

Hỷ xả tất cả lỗi lầm

Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

qta

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (Lạy)

Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện thứ bảy:  

Dứt ba đường dữ

Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh

Cọp beo…, thú dữ vây quanh

Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

8. Nam mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy)

Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi.

Nguyện thứ tám:  

Giải thoát còng la

Nếu tội nhân sắp bị khảo tra

Thành tâm lễ bái thiết tha

Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy)

Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

Nguyện thứ chín:  

Cứu vớt hàm linh

Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh

Bốn bề biển khổ chông chênh

Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

nen 12

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy)

Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây phương.

Nguyện thứ mười:  

Tây phương tiếp dẫn

Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn

Tràng phan, bảo cái trang hoàng

Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)

Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

Nguyện thứ mười một:

Di Đà thọ ký

Cảnh Tây phương, tuổi thọ khôn lường

Chúng sanh muốn sống miên trường

Quán Âm nhớ niệm, Tây phương mau về.

12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy)

Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.

Nguyện thứ mười hai:

Tu hành tinh tấn

Dù thân nầy tan nát cũng đành

Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành

Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

        ◊-◊———————————————————–◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
406954
Total Visit : 305266