Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ý nghĩa 6 ngày trai trong tháng

Ý NGHĨA 6 NGÀY TRAI TRONG THÁNG

Thích Thiện Phước

 

          Hoa sen       

       Lục Trai Nhật (6 ngày Trai): Còn gọi là Lục Trai, chỉ cho ngày mùng 8, 14, 15 nửa tháng trước (Bạch nguyệt) và 23, 29, 30 nửa tháng sau (Hắc nguyệt).

       Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Kiết Hung Thời Nhật Thiện Ác Tú Diệu Kinh chép: Vào ngày mùng 1 đến ngày rằm của tháng là phần bạch nguyệt, ngày 16 đến 30 là phần hắc nguyệt. Ngày mùng 1 cho đến ngày 15 ánh sáng dần dần sáng lên cho nên gọi là ngày Bạch nguyệt (trăng sáng), từ ngày 16 đến 30 ánh sáng mặt trăng giảm dần, nên gọi là Hắc nguyệt (trăng lu). Tăng chúng vào 6 ngày trên nhóm họp lại một chỗ Bố tát thuyết giới (Bố tát dịch ý là tịnh trụ, thiện túc, trưởng dưỡng,…) có khi gọi là thuyết giới, là việc trì giới của Tăng đoàn Phật giáo. Lại gọi là Ưu Ba Bà Tố Đà, Ưu Bà Bà, Bố Tát Đà Bà, Bố Sái Tha, Bố Sa Tha, Ô Ba Bà Sa, chính là mỗi nửa tháng Tăng Ni trong các Tự viện nhóm họp lại một chỗ, học tập giới luật, phản tỉnh lại việc làm trong nửa tháng về trước có đúng hay sai giới luật Phật chế. Nếu có phạm thì đối trước đại chúng mà sám hối, để nuôi lớn các pháp lành, tăng trưởng công đức. Lại nữa, đối với người Phật tử trong 6 ngày trai thọ trì 8 phần trai giới cũng gọi là Bố tát, nghĩa là hay tăng trưởng các pháp lành. Hai chúng tại gia vào 6 ngày nầy thọ trì tám quan trai giới trong một ngày đêm.

       Từ xưa, Ấn Độ có truyền thuyết rằng: Quỉ thần vào 6 ngày nầy rình chờ thời cơ để hại người, cho nên vào trong 6 ngày trên tắm gội nhịn ăn. Đức Phật sử dụng phong tục nầy, ngài đem phong tục trong 6 ngày trai không ăn của Tông giáo Ấn Độ thời Cổ Đại, thay đổi thành qua giữa ngày không ăn, hướng dẫn mỗi người từ việc mê tín trì trai tu phước, chuyển thành tám quan trai giới phước huệ song tu.

       Tám quan trai giới, là Đức Phật vì đệ tử tại gia mà chế định, đây là giới luật và pháp trì trai mà người tại gia tạm thời tu hạnh xuất gia. Nhân vì người tại gia tâm còn nhiều việc đời, nếu như không nương nhờ tu hành, lòng thương xót của Phật, khiến cho họ ở trong 6 ngày trai tu hạnh thanh tịnh xuất gia trải qua một ngày một đêm, gieo trồng nhân lành xuất thế, cho nên chế định giới xuất gia cho người tại gia tạm thời hành trì, tức là 8 ngày trai giới. Tám giới đó là:

1/ Không sát sanh.

2/ Không trộm cắp.

3/ Không tà dâm.

4/ Không nói dối.

5/ Không uống rượu.

6/ Không đeo tràng hoa vào mình, không ca múa đi xem nghe.

7/ Không ngồi nằm giường cao rộng lớn.

8/ Không ăn phi thời.

       Dược Sư Kinh Sớ chép: Lại nữa, trong 6 ngày trai nầy, ác quỉ não loạn tất cả mọi người, nếu ở trong ấp, nước, có người nào trì trai thọ giới thì ác quỉ mãi mãi xa lìa, trụ xứ an ổn. Do nghĩa đó mà 6 ngày trì trai được phước càng nhiều.

       Lại nữa, “Quyển 13, Đại Trí Độ Luận” hỏi rằng: Vì cớ sao mà trong 6 ngày trai thọ 8 giới tu hành phước đức? Đáp: Ngày đó ác quỉ tìm người, muốn đoạt mạng người, bệnh tật hung suy, khiến người bất an, thế cho nên thuở Kiếp Sơ, Thánh nhơn dạy người trì trai, tu hành phước thiện, nhằm để tránh hung suy. Trai pháp lúc ấy không thọ 8 giới, lấy một ngày không ăn là trai. Sau khi Phật ra đời, ban đầu dạy một ngày một đêm như chư Phật thọ trì 8 giới qua nữa ngày không ăn công đức ấy đưa người đến Niết Bàn. Đến đây mới biết trong 6 ngày trai trì trai thọ giới, được phước tránh khỏi tai họa, công đức vô lượng./.

 

♦♦———————————-◊◊◊◊◊◊———————————-♦♦

 

Những Bài Viết Liên Quan
306307
Total Visit : 204619