Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Bánh xe Sanh tử trong 5 nẻo

BÁNH XE SANH TỬ TRONG 5 NẺO

Thích Thiện Phước

 

       Quyển 34, Căn Bản Tỳ Nại Da Luật chép: Phật ở thành Vương Xá, Yết Lan Đạt Ca Trì ở trong vườn Trúc. Bấy giờ Đại Mục Kiền Liên, đi dạo khắp 5 nẻo, đem tâm từ mẫn quán sát, đến Nại Lạc Ca (địa ngục) thấy các loài hữu tình chịu đủ các thứ khổ, Ngài bèn tuyên cáo khắp trong bốn chúng đều biết rõ.

         A Nan Đà nói: Chẳng phải mọi lúc mọi nơi đều có Mục Liên, nay xin Phật ra lệnh các Bí sô, ở trước cửa vách vẽ bánh xe sanh tử, nên tùy theo lớn nhỏ, vẽ thành hình tròn, trong đó vẽ trục xe, kế đến vẽ 5 căm tiêu biểu cho 5 nẻo, phần dưới của trục là địa ngục, hai bên là bàng sanh và ngạ quỉ, phần trên là Trời người, ở trong cõi người chỉ vẽ bốn châu, ở trên trục thì tô màu trắng, trong ấy họa tượng Phật, trước Phật vẽ 3 loài vật : Đầu trên vẽ chim Bồ Câu tiêu biểu nhiều tham; kế đến vẽ rắn tiêu biểu nhiều sân; sau cùng vẽ heo tiêu biểu nhiều si. Ở chỗ vành xe nên vẽ hình tượng rưới sái để nhiều bình nước, vẽ hình tượng hữu tình sanh tử, sanh thì chui đầu ra khỏi bình, chết thì rút chân khỏi bình, ở trong 5 nẻo. Các loại hình tượng, nên vẽ tướng 12 chi sanh diệt:

3

Chi Vô Minh thì vẽ hình tượng La Sát.

Chi Hành vẽ hình tượng bánh xe ngói.

Chi Thức vẽ hình tượng con khỉ.

Chi Danh Sắc vẽ người cởi thuyền.

Chi 6 xứ vẽ hình 6 căn.

Chi Xúc vẽ hình nam nữ xoa nhau.

Chi Thọ vẽ hình tượng nam nữ thọ khổ vui.

Chi Ái vẽ hình tượng người nữ ôm người nam.

Chi Thủ vẽ hình tượng người nam múc nước giếng.

Chi Hữu vẽ hình tượng Đại Phạm Vương.

Chi Sanh vẽ hình tượng người nữ có mang sanh con.

Chi Lão vẽ hình tượng người nam người nữ già suy yếu.

Chi Bệnh là vẽ hình tượng bệnh.

Chi Tử là vẽ hình tượng chết.

Chi Ưu là vẽ hình tượng người nam người nữ rầu lo.

Chi Bi vẽ hình tượng gào khóc.

Chi Khổ vẽ hình tượng người nam người nữ thọ khổ.

Chi Não là vẽ hình tượng trượng phu đang kéo con lạc đà khó điều phục.

        Trên đảnh của bánh xe nên vẽ Đại quỉ Vô Thường, đầu tóc rối bời há miệng duỗi hai tay dài ra ôm bánh xe, đầu quỉ ngậm vành bánh xe, hai bên vẽ hai bài Già Tha (Kệ):

1- Người nên cầu xa lìa

Siêng tu lời Phật dạy

Đánh dẹp quân sanh tử

Như voi phá nhà cỏ.

2- Ở trong luật pháp nầy

Thường phải không phóng dật

Tát cạn biển phiền não

Nên trừ sạch mé khổ.

         Kế đến là trên đầu quỉ họa một tướng vòng tròn trắng, tức tiêu biểu cho Niết Bàn viên tịnh, gọi là Bánh xe sanh tử trong 5 nẻo.

         Người đệ tử Phật khi nhìn thấy bánh xe nầy, nhằm quán chiếu những hạnh nghiệp trong hiện tại, để biết gây nhân nào sẽ dẫn đến con đường đọa lạc, gây nhân nào được giải thoát siêu thăng. Vì vậy cố gắng tu tập cho tốt để không rơi vào bánh xe sanh tử nầy, sau đó thay Phật tiếp nối chuyển bánh xe chánh pháp vào trong các nẻo khổ đau, để chúng sanh giác ngộ an vui./.

———————————————————

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
406944
Total Visit : 305256