Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Bảo châu vô thượng.

Bao-chauThích Thiện Phước

Một hôm, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cầm một trái châu tùy theo cảnh mà biến màu đưa cho các Thiên Vương ở năm phương xem và Ngài hỏi: “Trái châu này có màu gì?”

Thiên Vương ở năm phương đều trả lời không giống nhau, có vị thì nói màu xanh, có vị nói màu vàng, có vị thì nói màu cam, có vị nói màu hồng, lại có vị nói màu trắng.

Thế Tôn đem trái châu cất vào trong tay áo, rồi Ngài giơ tay ra hỏi: “Trái châu này màu gì?”.

Các Thiên Vương đáp: “Thế Tôn! Ngay cả trái châu trong tay Ngài còn không có thì làm sao mà biết màu gì?’.

Thế Tôn nói: “Các ngươi thật là điên đảo, ta đem trái châu thế tục cho các ngươi xem, vậy mà các ngươi đều nói màu xanh, vàng, cam, hồng không giống nhau. Bây giờ ta đem trái châu báu thật vô thượng cho các ngươi xem nhưng các ngươi nói không thấy”. Lúc này các vị Thiên vương năm phương đều hiểu rõ.

2.9

Dùng  giả để làm loạn chơn, là việc từ xưa đã có, chẳng phải là xã hội ngày nay mới có, ngay cả Thiên vương còn có lúc mập mờ, chúng ta có nhiều lúc lm mất đi huệ nhãn, vậy mà còn mượn lời để tự an ủi.

 

◊-◊——————————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
427546
Total Visit : 325858