Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Cái vui nơi địa ngục.

CÁI VUI NƠI ĐỊA NGỤC

Thích Thiện Phước

Đệ tử của Phật là Đề Bà Đạt Đa, lúc sanh tiền chống đối đức Phật, sau nhân vì ác nghiệp đã chín mùi mà bị rơi vào địa ngục.

Có lần Phật sai A Nan vào địa ngục hỏi: “Ông ở trong địa ngục có an ổn không?”.

Đề Bà Đạt Đa đang ở trong lửa rực cháy nói: “Thân con tuy ở địa ngục nhưng có cảm giác như đang ở trong tam thiền trên cõi trời, thân tâm rất an lạc”.

Đức Phật lại bảo A Nan xuống hỏi: “Thế thì ông có muốn ra không?”.

Đề Bà Đạt Đa đáp: “Ta đợi khi Phật rơi xuống địa ngục thì mới ra”.

A Nan lấy làm lạ liền phản bác: “Đức Phật là bậc vượt thoát luân hồi, là bậc đạo sư ở ba cõi, thế thì có lý nào rơi xuống địa ngục”.

Câu trả lời của Đề Bà Đạt Đa khiến A Nan chấn động: “Đã không có lý Phật rơi xuống địa ngục, thì ta nào có lý ra khỏi địa ngục”.

Nen GTT

Lòng từ bi, trí huệ của Phật rất hiểu rõ đối phương, đồng thời cũng không muốn trí huệ và chơn tướng của đối phương chìm đắm mãi trong luân hồi, cho nên dùng cơ duyên hướng đến thế nhân mà cứu độ. Cái trí huệ này há không phải là khuôn phép chơn chánh để cho chúng ta cư  xử đối với người sao?

◊-◊———————————————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
306287
Total Visit : 204599