Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Cảm ứng đạo giao.

CanThích Thiện Phước

Bấy giờ Ngài Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị đại Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: “Con nhớ lại hồi thuở xa xưa cách đây hằng hà sa kiếp từng có đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Trước sau có đến mười hai vị Như Lai nối nhau trong một kiếp, vị cuối cùng là đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang, Ngài đã dạy con pháp môn niệm Phật tam muội.

 Ngài bảo:

- Tỷ như có hai người, một đằng thì nhớ, một đằng lại hay quên. Hai bên như thế phỏng có gặp nhau cũng như không gặp hoặc có thấy nhau cũng thành không thấy chứ nếu hai người tha thiết nhớ nhau và mãi mãi như thế thì đời đời quyết được gần nhau như hình với bóng.

Mười phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như cha mẹ nhớ con. Nếu đứa con cứ trốn tránh, dầu mẹ có nhớ cũng chẳng biết làm sao. Chứ con mà nhớ mẹ bằng khi mẹ nhớ con thì mẹ với con đời đời không bao giờ xa cách.

2.5

Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai nhất định sẽ thấy Phật, sẽ gần được Phật và không cần tu phương tiện nào khác nữa cũng tự được khai ngộ. Như có người ướp hương thì thân có mùi thơm, đây gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.

Ngày trước, lúc còn tu nhơn là do niệm Phật mà chứng nhập được vô sanh nhẫn; hôm nay, ở thế giới này nhiếp độ người niệm Phật về nơi cõi Tịnh”.

Quả thật, Đức Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dại. Ngài luôn luôn duỗi tay tiếp đón nhưng vì chúng sanh mê mờ say đắm vào dục lạc mà quên mất lối về, không chịu hướng về nẻo chánh, không chịu dụng công tu trì thì làm sao có sự cảm ứng được?

 

◊-◊——————————————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
406963
Total Visit : 305275