Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Căn bản Pháp xuất thế gian.

Phap xuatThích Thiện Phước

Sở dĩ gọi pháp xuất thế gian là vì pháp này vượt ra ngoài ba cõi, xa lìa sanh tử. Nhưng nguồn gốc của nó vẫn chính là pháp thế gian. Vậy pháp thế gian là nói về những vấn đề luân thường đạo lý, là trách nhiệm của con người phải làm xong. Lại nói Phật pháp ở thế gian vẫn không lìa pháp thế gian, nếu lìa thế gian mà đi tìm giác ngộ ví như đi tìm “lông rùa, sừng thỏ” không thể nào có được vậy.

1

Nói về pháp thế gian có tám thứ tức là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Nếu một người tu hành theo Phật giáo mà được chứng quả thì mỗi mỗi pháp đều được trọn đủ “Nhất nhơn thành đạo cửu huyền thăng”. Nếu như cha mẹ, ông bà nhờ phước đức của mình mà được siêu thăng đó không là “hiếu” ư?. Lòng từ ái luôn luôn giúp đỡ chúng sanh không phải là “để” ư?. Cầu nguyện cho quốc gia được hòa bình không phải là “trung” ư? Giữ gìn giới cấm, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh không phải là “lễ” ư? Ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn quốc gia, ân Phật (bốn ơn) đều đáp không phải là “nghĩa” ư? Cơm ăn một bữa giữa ngày, sống đời đạm bạc, mặc y phục thô sơ, luôn mến tiếc trân trọng những tài vật, đó không phải là “liêm” ư? Bạo dạn nhận những tội lỗi, hổ thẹn sám trừ các điều xấu, đó không phải là “sỉ” ư?

Lục tổ Đàn Kinh chép: “Ân thì hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhượng thì tôn ti hòa mục, nhẫn thì không tranh cãi nhau”.

Thế nên người muốn tu trì Phật pháp trước hết phải làm tròn bổn phận của mình vì làm người mà ta chưa tròn bổn phận thì học làm Phật thế nào cho được. Nếu không thì trái ý chỉ của Phật, Tổ vậy.

◊-◊——————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
406952
Total Visit : 305264