Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Chân lý hiện thực.

Chan lyThích Thiện Phước

Chân lý của đạo Phật rất thực tiễn, tri và hành phải hợp nhất. Những lời dạy của đức Phật trong 49 năm đều đem lại sự lợi ích cho chúng sanh trong mọi sinh hoạt hằng ngày, bỏ ác làm lành, cải thiện từ đời sống cho đến nội tâm. Hơn thế nữa người học giáo pháp đức Phật không phải để nghiên cứu suông, chỉ biết khua môi múa lưỡi mà không có liên quan gì đến đời sống hiện thực.

Có một số người hiểu rất rành mạch về giáo nghĩa của đức Phật nhưng không đặt nặng về vấn đề dụng công tu hành. Thật chẳng khác nào người đang lâm vào cơn trọng bệnh mà chỉ lo đọc thuộc làu toa thuốc, nhưng không chịu uống thuốc thì làm sao hết bệnh? Luận về người niệm Phật thì cũng giống như uống thuốc để trị bệnh vậy. Chúng sanh từ bấy lâu nay vì mắc phải căn bệnh tham, sân, si mà bị chìm đắm mãi trong luân hồi, sanh tử. Thế cho nên ta phải niệm Phật mong nhờ tha lực của Ngài để được tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Ở trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm phải đem lòng chí thành niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Khi nhàn nhã cũng A Di Đà Phật, khi bận rộn cũng A Di Đà Phật, thuận cảnh cũng A Di Đà Phật, nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật. Khi được người khen cũng A Di Đà Phật, khi bị người chửi bới, đánh đập càng phải A Di Đà Phật. Ngày đêm niệm niệm nối nhau lòng không thối chuyển thì dần dần Nhất tâm bất loạn, đến giờ lâm chung nhất định sẽ được vãng sanh.

11

     Kinh chép:Nếu có chúng sanh nào chí thành niệm một câu Phật thì có thể tiêu trừ được 80 ức kiếp tội nặng sanh tử”. Thật là một câu niệm Phật có công đức vô lượng vô biên.

Đại sư Ấn Quang nói: “Phương pháp niệm Phật tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà tu tập; không nên định chấp vào một cách nào cả. Nếu là người, không có việc gì bận rộn thì vẫn có thể từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng đi, đứng, nằm, ngồi, nói, im, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện; nói chung thì trong tất cả thời khắc không để cho tâm với miệng rời câu Phật hiệu. Hoặc là súc miệng, rửa tay sạch sẽ, y hậu chỉnh tề đến chỗ nào thanh khiết mà niệm thầm hay niệm ra tiếng đều đặng cả. Còn lúc sắp ngủ nghỉ, khi tắm rửa, đại tiện hoặc đến những chỗ ô uế chỉ nên niệm thầm. Công đức niệm thầm và niệm ra tiếng cũng như nhau. Tuy nhiên nếu ở nơi ô uế mà niệm ra tiếng thì e có vẻ thất kính”.

Hơn thế nữa, là người Phật tử chúng ta phải có bổn phận Phật hóa gia đình, đem sự hiểu biết của mình hướng dẫn khuyên cha, mẹ, anh, chị, em … đồng niệm Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Thế Âm để cầu nguyện cho tiêu tai giải nạn. Vì việc niệm Phật có công đức lớn lao như thế lẽ nào thân bằng quyến thuộc của mình không cần đến ư?

◊◊———————————————————————————-◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
388151
Total Visit : 286463