Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Lâm Tế

tông lâm tế

Thích Thiện Phước

     Người khai sáng Tông này là Thiền sư Nghĩa Huyền. Vì phong cách hoằng dương đặc biệt theo tông môn tại Thiền viện Lâm Tế ở Trấn Châu nay thuộc tỉnh Hà Bắc, do đó mà đời sau gọi là Tông Lâm Tế.

    Thiền sư Nghĩa Huyền người huyện Nam Hoa Tào Châu. Sau khi xuất gia Ngài đi du phương học đạo, từng đến tham học với Thiền sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá Hồng Châu và Thiền sư Đại Ngu ở Than Đầu Cao An.

     Năm thứ 8 đời Đường Đại Trung (854), Ngài đến Trấn Châu sáng lập viện Lâm Tế bên bờ sông Hô Đà, tiếp Tăng độ chúng, tông phong từ đó mà hưng thạnh. Sư viên tịch vào ngày 10 tháng 4 năm Hàm Thông thứ tám (867).

Hinh Lam te 

  

      Lục Tổ bảo Hoài Nhượng rằng: “Tổ Bát Nhã Đa La có huyền ký là dưới chân ngươi sẽ xuất hiện một con ngựa giỏi giày đạp chết cả thiên hạ”. Vì thế  kiểu chung của tông Lâm Tế là hình chữ nhật ngang. Câu chữ là “Hoành hành thiên hạ”. Người xưa sửa lại là “Hoành biến thập phương”.

      Tại Việt Nam ta tông Lâm Tế truyền thừa rất phổ biến, do vậy chung bảng trong thiền môn cũng theo đó mà hình thành. Nhìn thấy chung bảng gợi cho người học Phật làm thế nào để phát huy thiền tông của Tổ ngày càng hưng thạnh.

 

◊◊——————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406954
Total Visit : 305266