Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Công đức thí thực

  CÔNG ĐỨC THÍ THỰC

Thích Thiện Phước

       Trong Phật giáo, “Thí Thực” tức là đem thức ăn uống bố thí cho người khác loài khác. Phật giáo cho rằng: Người tu hành ăn uống phải chừng mực biết đủ, cũng không nên chỉ hưởng thụ cho riêng mình, mà phải bố thí thức ăn uống cho mọi người mọi loài đang thiếu thốn.

 

        Thí thực có rất nhiều công đức. Trong “Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh” chép: “Thí thực có 10 loại công đức: Thọ mạng, sắc đẹp, sức khỏe, an ổn vô ngại biện tài, vô sở úy, không có các giải đi, mọi người kính ngưỡng, mọi người quí mến, đầy đủ đại phước báu, mạng chung sanh về cõi trời mau chứng quả Niết Bàn.”

 

       Lại có một thuyết nói rằng thí thực có 5 loại phước báu: Theo “Thí Thực Hạnh Ngũ Phước Báo Kinh” chép: Lúc Phật đi du hành ở nước Xá Vệ trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Ngài bảo các Tỳ kheo rằng: Đem thức ăn cho người khác thì cĩ 5 loại phước báu:

 

            1/ Thí mạng

 

            2/ Thí sắc

 

            3/ Thí lực

 

            4/ Thí an

 

            5/ Thí biện

Hinh Thi thuc

 

       - Sao gọi là cho mạng sống? Tất cả chúng sanh nương theo thức ăn mà an thân lập mạng. Không được ăn thì không kéo dài mạng sống được, vì vậy mà người cho mạng sống ở đây là hàm nghĩa không sát sanh, không cắt đứt mạng sống của mọi loài thì đời đời sống lâu, không chết yểu, cơm áo tự nhiên đầy đủ.

 

       - Sao gọi là cho sắc đẹp? Người được ăn thì nhan sắc sng sạch, không được ăn thì mặt mày tiều tụy. Cho nên thí thực chính là ban cho người khác sắc đẹp. Mà ban cho người khác sắc đẹp thì đời đời đoan chánh thế gian ít ai sánh, mọi người thấy đều quí kính.

 

       - Sao gọi là cho sức khỏe? Người được thức ăn thì sức khỏe dồi dào, còn không được ăn thì đói khác nóng bức, người ban cho người khác sức khỏe thì đời đời được sức lực không ai sánh.

 

       - Sao gọi là ban cho sự an ổn? Người được ăn thì thân an ổn, không bị hoạn nạn, còn không ăn được thì than tâm bất an, đứng ngồi không yên. Cho nên thí thực thì được an ổn, mà người ban cho người khác an ổn thì đời đời không hoạn nạn.

 

       - Sao gọi là ban cho biện ti? Được ăn uống thì khí lực dồi dào, lời lẽ thông suốt. Nếu không được ăn thì thân yếu, ý nhược, miệng không thể nói ra lời. Cho nên thí thực thì đồng nghĩa với cho sự biện tài. Vì vậy mà người thí thực đời đời thông minh, lời lẽ lanh lợi, nói năng lưu loát, người nghe hoan hỉ.

 

       * Thức ăn của Tăng có thể thí cho người nghèo khó.

 

       Thức ăn của Tăng, có được là do mười phương thí chủ cúng dường, để Tăng Ni sử dụng hành đạo, lẽ ra không nên tùy tiện đem cho người khác, nhưng đối với người gặp hoàn cảnh khốn cùng, thì trong luật Đức Phật cũng cho phép.

 

       Thức ăn của Tăng, là phẩm vật ở trong chùa, nếu không thông qua sự đồng ý của Tăng chúng, mà tự ý lấy thì gọi là trộm cắp ti vật của thường trụ. Nhưng đối với người bần cùng khốn khổ không nơi nương tựa, trong Tăng nên tác pháp Yết Ma rồi đem cho người khác thì không có lỗi.

 

       Trong Luận Tỳ Ni Mẫu chép: Nếu gặp những trường hợp: Người phụ nữ có mang thai, người tù, trẻ con, người không có lương thực mà đến trong chùa xin, nếu lấy vật của thường trụ Tăng cho thì không có lỗi. Tỳ kheo cần phải học.

 

       Đó là tinh thần cao đẹp, quan tâm đến người khác loài khác, biết đặt hoàn cảnh đói khổ khốn cùng của họ vào mình, thì dễ dàng cảm thông hơn./.

 

———————————————————————

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
970357
Total Visit : 868669