Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Đại Hùng Bảo Điện

nammo

Thích Thiện Phước

         

          Trong tự viện Phật giáo, Đại Hùng Bảo Điện là Chánh Điện, Phật Điện, Tam Bảo Điện, có khi gọi tắt là Đại Điện, Nhật Bổn gọi là Kim đường, Bổn đường. Đại hùng bảo điện là tòa kiến trúc trọng tâm trong tự viện Phật giáo, chính là nơi để Tăng chúng, tín đồ thập phương lễ bái tu hành.Trong đại hùng bảo điện cung phụng hình tượng Phật Bổn Sư Thích Ca.

10

          Đại hùng là đức hiệu của Phật. Chữ đại là bao hàm cả vạn hữu, chữ hùng là nhiếp phục tất cả ma quân, nhân vì Phật Thích Ca có đấy đủ trí huệ tròn đầy, có đức uy hùng làm chấn động tâm của chúng sanh ở khắp đại thiên, bừng khai tánh giác, nhân thế mà trong đời tôn xưng Phật là bậc đại hùng. Còn chữ bảo trong từ Bảo Điện là chỉ cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo.

          Nhân vì trong ngôi điện thờ này, cúng phụng hình tượng Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca có đức hiệu là đại hùng nên gọi là đại hùng bảo điện. Sở dĩ gọi là đại hùng vì Phật có đầy đủ đại trí lực, hàng phục bốn ma:

         Ma tham sân,..hay não hại thân tâm

         Ma 5 ấm, còn gọi là năm chúng ma, tân dịch là uẩn ma; sắc thọ tưởng hành thức, năm loại ma này hay sanh ra các khổ não.

         Ma chết, chết là chấm dứt mạng sống của một kiếp người.

        Ma tha hóa tự tại thiên, tân dịch là: Tự tại thiên ma, là ma vương ở tầng trời thứ sáu trong cõi dục, hay làm bại hoại việc lành của người.

         Nhân thế mà trong đại hùng bảo điện cung phụng hình tượng Phật.

         Đại hùng bảo điện còn gọi là Phật điện, chánh điện, đại điện. Phật thờ trong điện thì tư thế có nhiều kiểu dáng khác nhau, thông thường thì có ba tư thế:

         Ngồi kết già, tay trái để ngay trên chân trái, gọi là định ấn, biểu thị thiền định, tay phải duỗi thẳng gọi là xúc địa ấn, biểu thị Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi tu hành Bồ Tát đạo, hy sinh tất cả vì để giác ngộ cho chúng ma, sự kiện này có mặt đất chứng biến, đây gọi là tướng thành đạo.

        Tư thế kết già tay trái để ngang trên chân trái, tay phải đưa lên trên bàn tay hơi co lại gọi là thuyết pháp ấn, đây là tướng thuyết pháp, biểu thị tư thế Phật thuyết pháp.

          Ngoài ra còn có kiểu tượng Phật đứng, tay trái để đưa xuống, tay phải hướng lên trên duỗi ra, đây là do truyền thuyết do vua Ưu Điền ở Ấn Độ dùng gỗ thơm chiên đàn đối chiếu theo dung mạo của Phật mà tạc. Tay đưa xuống gọi là dữ nguyện ấn, biểu thị hay làm cho chúng sanh được toại nguyện, tay trên là thí vô úy ấn, biểu thị hay hay trừ khổ não cho chúng sanh. Về sau, căn cứ theo hình tượng này mà tục gọi là Chiên Đàn Phật tượng.

         Thông thường hai bên tượng Phật Thích Ca tôn thờ trên chánh điện có hình tượng của hai vị Tỳ Kheo, một vị già là tôn giả Ca Diếp, một vị trẻ là tôn giả A Nan. Sau khi Phật niết bàn, tôn giả Ca Diếp lãnh đạo đồ chúng, đời sau gọi là hai vị tổ, theo cách thờ tự như thế gọi là một Phật hai đệ tử.

        Có khi trên chánh điện không thờ một tôn tượng mà thờ ba tôn, tiêu biểu: chính giữa, đông, tây vốn không đồng một thế giới. Tôn chính giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni; tôn bên trái là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở thế giới phương Đông, ngồi kết già tay trái cầm bát biểu thị cam lộ, tay phải cầm thuốc; tôn bên phải là Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc Tây Phương ngồi kết già, hai tay để chồng lên chân, trong bàn tay có hoa sen biểu thị ý nghĩa tiếp dẫn chúng sanh, đây gọi là ba đời chư Phật theo chiều ngang.

        Trong ba đời chư Phật đều có hai vị Bồ Tát đứng và ngồi, hai bên Phật Thích Ca Mâu NiVăn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Hai bên Phật Dược Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. Hai bên Phật A Di ĐàQuan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, những vị Bồ Tát này đều là bậc bậc đệ tử thượng thủ của ba vị Phật. (Thấy trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Dược Sư bổn nguyện, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật).

       Hai bên đại điện thường thấy thờ 18 vị A La Hán, kinh Phật dạy; trước khi Phật nhập niết bàn, phó chúc 16 vị Đại La Hán không nên nhập niết bàn mà phải thường trụ tại thế gian để cho chúng sanh vun bồi công đức, 16 vị đó chính là …

ChuaHoiPhuoc23

       Nhưng đến sau thời ngũ đại thì thêm vào hai vị đó là Nan đề Mật Đa La và Ma Nã Đã La Đa trở thành 18 vị.

ChuaHoiPhuoc24

       Tóm lại, tượng được tôn trí tại bảo điện được chia làm ba bộ phận là Phật tượng chủ ở chánh điện, 18 vị A La Hán hai bên, và ba đại sĩ ở phía sau Phật đàn. Tuy nhiên, mỗi chùa đều có cách thờ tự khác nhau.

      Trong Tự viện Phật giáo khi có việc bái sám, cúng dường thì mới vào Phật điện, không được tùy tiện ở trên chánh điện nói chuyện. Phật điện còn gọi là Tam Bảo Điện

       Tam Bảo điện vốn có xuất xứ từ Phật giáo là chỉ cho Phật, Pháp, Tăng. Ý nói Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quan trọng trong chùa.

        Tam Bảo là danh từ của Phật giáo, chỉ cho người đệ tử Phật tôn kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo còn gọi là Tam tôn. Phật là bậc giác ngộ chân tướng của nhân sinh, Pháp là những lời dạy của Phật, Tăng là Tăng đoàn tu theo giáo pháp của đức Phật, cả ba đều không thể thiếu một, nhân thế mới gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là lời thí dụ, dùng để hiển bày công đức thù thắng Phật, Pháp, Tăng.

       Phật là bậc giác ngộ vẹn tròn, Phật lực hàng phục ngăn dẹp các chướng duyên đến từ bên trong và bên ngoài, sức mạnh ấy làm cho mọi người, mọi loài được an vui giải thoát, đó là ý nghĩa tại sao tòa nhà thờ Phật gọi là đại hùng điện.

 

◊-◊————————————————————-◊-◊

         

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069004
Total Visit : 967316