Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Đánh bạc với Phật.

Danh bacThích Thiện Phước

Phạm Chí Trường Trảo tìm Phật Thích Ca để biện luận, trước hết ước định cùng Phật là: “Nếu quan điểm của tôi bị thua thì tôi chịu chặt đầu”.

Thế Tôn an tường bảo: “Ngươi lấy quan điểm gì để làm tông chỉ?”.

Phạm Chí Trường Trảo cao ngạo  nói: “Lấy tất cả không thọ nhận làm tông chỉ”.

Thế tôn từ bi nhìn ông hỏi: “Quan điểm này ngươi tiếp nhận chưa?”.

Phạm chí nghe xong rất sân si, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng khi đi đến nửa đường liền tỉnh ngộ, nói với đệ tử: “Ta nên đến chỗ đức Phật chịu chặt đầu để tạ tội”.

Các đệ tử liền khuyên ông ta: “Sư phụ, Ngài cũng đã từng thắng trước đại chúng trời người, thế sao phải chịu bị chặt đầu tạ tội”.

Phạm Chí Trường Trảo nói: “Ta thà chịu ở trước bậc trí bị chặt đầu chớ không chịu ở trước người ngu mà sống, quan điểm của ta mâu thuẫn nhau. Nếu như quan điểm của ta bị tiếp thọ rồi, thì ta thất bại lớn. Nếu như quan điểm này không tiếp thọ thì thất bại nhỏ. Tất cả người tu hành ở thiên thượng nhơn gian đều biết chỗ sai lầm của ta, chỉ có đức Phật và đại Bồ tát mới biết được sự mâu thuẫn hiện tại”.

Do vậy, Phạm Chí Trường Trảo liền dẫn 500 đệ tử quy y Phật, xuất gia làm Tăng, tất cả đều chứng được quả vị A La Hán.

Chiec la tam

Biết sai mà hay sửa đổi thì đó là dũng mãnh, bậc đại trượng phu làm việc nên có khí chất này.

◊-◊———————————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
427555
Total Visit : 325867