Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Đệ tử thờ kính Thầy

De tuThích Thiện Phước

       Nhiếp Đại Thừa Luận chép: “Trước sau phụng thờ, không phân cách lìa nhau đó gọi là thờ kính”

        Luật Tứ Phần chép: “Đệ tử xem Hòa thượng nên đầy đủ 4 tâm:

1/ Thân ái

3/ Sợ khó

4/ Tôn trọng

4.1

       Hầu hạ phụng dưỡng biết vâng lời tiếp nhận, y như bề tôi thờ vua, con thờ cha. Xoay vần tôn trọng kính ngưỡng như thế thì có thể khiến chánh pháp được tồn tại lâu dài, thêm lớn điều lợi ích”

        Kinh Thi Ca Việt chép: “Đệ tử thờ Thầy có 5 việc:

1/ Nên tôn kính là việc khó

2/ Nên biết ân Thầy

3/ Noi theo lời dạy bảo

4/ Nhớ nghĩ không chán mệt

5/ Noi theo xưng dương khen ngợi”

        Kinh Trường A Hàm chép: “Nói đến phận làm đệ tử, nên lấy 5 việc để thờ kính Sư trưởng:

1/ Cung cấp theo nhu cầu

2/ Lễ kính cúng dường

3/ Tôn trọng kính ngưỡng

4/ Thầy dạy bảo, kính thuận không trái

5/ Theo Thầy nghe Pháp, khéo ghi nhớ không để quên”

       Quyển 35, Tỳ Nại Da chép: “Phật nói 5 pháp thờ Thầy cho Tỳ kheo Cao Thắng nghe: Lược chép rằng: “Phàm là đệ tử, ở chỗ Thầy thường phải tỏ lòng cung kính, có tâm nể sợ, không vì tiếng thơm, không cầu lợi dưỡng, nên phải dậy sớm, thăm hỏi thân tứ đại Thầy có được an ổn không, đi đứng dễ dàng không, đổ đồ đựng tiểu tiện, vào mỗi nửa tháng, coi sóc hong phơi giường chiếu, nếu không y chỉ nơi Thầy, mắc tội Việt Pháp. Nếu có ai muốn xem rộng hơn thì tự tìm đọc”.

        Tỳ Nại Da chép: “Hàng đệ tử, lúc vừa thấy Thầy lập tức phải đứng dậy, nếu thấy thân giáo, thì liền xả y chỉ. Nói thấy thân giáo xả y chỉ, nghĩa là đệ tử đang ở hầu bên cạnh Thầy dạy học, bỗng dưng Thầy thọ nghiệp tức vị Thầy cạo tóc đến, thì liền phải rời Thầy dạy học, đến để hầu bên cạnh Thầy cạo tóc”.

(Theo Thích Thị Yếu Lãm)

 

◊————————————————————-

Những Bài Viết Liên Quan
1068694
Total Visit : 967006