Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Duyên khởi tạo tượng Phật.

deThích Thiện Phước

Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức chép: “Đầu tiên là Vua Ưu Đà Diên điêu khắc tượng gỗ, ban đêm lòng tư duy việc nầy, nhưng không biết làm tượng ngồi hay tượng đứng, bèn hỏi đại thần, bấy giờ có vị đại thần bạch Vua rằng, nên làm tượng ngồi, vì sao? Vì tất cả Chư Phật chứng đại Bồ đề cho đến chuyển pháp luân, hiện các tướng thần biến đều trong tư thế ngồi, thế nên làm tượng kết già ngồi tòa sư tử. Vua điêu khắc tượng xong, đến chỗ Như Lai, bạch rằng: Thân Như Lai tối thượng vi diệu, không gì có thể sánh, con tạo tượng không giống Phật, thầm tự nghĩ rằng: Thật là lỗi lầm. Phật bảo Vua rằng: Chẳng bị lỗi lầm đâu, Đại Vương đã làm điều có lượng lợi ích, không có ai bằng Đại Vương đâu, Đại Vương nay ở trong Phật pháp, là người khuôn phép đầu tiên, trong đời vị lai nếu có người tín kính Như Lai đều nhân công đức của Đại Vương tạo hình tượng Phật mà được phước lợi lớn như thế”.

Phật Tại Kim Quan Kính Phước Kinh chép: “Người chủ tạo kinh tượng, chớ bàn việc thuê thợ mắc rẻ, người thợ không được uống rượu ăn thịt. Nếu không nương theo lời Phật dạy, tuy tạo kinh tượng nhưng phước vẫn còn nhỏ, nếu người tạo tượng, không đủ tướng hảo, 5 trăm vạn đời các căn không đủ”.

Kinh Ngũ Bách Vấn chép: “Trị Sanh phá giới, được tiền tạo tượng Phật, còn không thể tránh đọa địa ngục, huống chi được phước”.

021

Kinh Tội Phước Quyết Nghi chép: “Tăng Ni Bạch Y, hoặc tự mình đem tiền tài, hay khuyến hóa được tiền tài, muốn dùng làm tượng Phật, trải qua thời gian lâu mới đem tiền nầy làm hình chim thú, để ở trên bàn Phật, kể ra tốn hết 5 tiền, phạm tội nghịch, cuối cùng không trả lại, một kiếp đọa địa ngục A Tỳ. Nếu dùng để mua nhang dầu cúng dường thì không phạm”.

Luật Sư Đạo Tuyên nói: “Tạo tượng phạm tướng. Khoảng thời gian Tống Tề đều tạo môi dầy mũi cao, mắt dài, má đầy đặn, ngay ngắn, là tướng đại trượng phu. Nhưng từ đời Đường đến nay, người thợ vẽ đều đoan nghiêm mỹ miều, giống như dáng của người nữ. Cho nên người thời nay phô trương nói rằng người đẹp trong cung giống như Bồ tát. Lại nói, người thời nay tùy theo tình thế mà tạo, không truy cứu nguồn gốc cho chân thật, được ở chỗ là có lòng tín kính nhưng có lỗi ở chỗ pháp thức. Chỉ luận thước tấc dài ngắn, chứ không luận về tai mắt đầy đủ, hoặc có trường hợp cạnh tranh giá cả lời lỗ, tính đếm người cúng nhiều ít, rượu thịt dư thừa, thân không thanh tịnh, đến khiến như  Tôn tượng tuy là gỗ nhưng không thể hiện lại uy linh. Cho đến sao chép kinh điển, cốt là ở chỗ giản tiện là được, chữ yếu giấy thô, khiến cho người thợ không cung kính, tự tâm có lòng kêu mạn, kia đây xem thường, pháp nghi đều giảm. Nếu khiến cho đạo tục còn giữ pháp nầy, thì tạo tượng chơn nghi, chim thú còn không dám làm ô uế, huống chi người ư, nguyên văn chép khá nhiều, nay chỉ tóm lược, cho nên ngôn từ không có thứ lớp”.

◊-◊——————————————————————————-◊◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
406949
Total Visit : 305261