Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Giải thích Chú Tôn Thắng (1)

 GIẢI THÍCH CHÚ TÔN THẮNG

 

       Chép ra từ Đại Minh Nhơn Hiếu Hoàng Hậu Mộng Cảm Kinh

         Án: Dẫn sanh nghĩa.

          Phổ lung: Phật bảo các.

          Sa ha: Mau thành tựu.

          Án nại mô: Qui mạng.

          Phấn cát quản đế: Thánh tôn.

          Tát lý quản: Tất cả.

          Đắc ra lô ca: Ba đời.

          Bốc ra đế: Quang minh.

          Nguyệt thiệp sắc tra da: Tối thắng an trụ.

          Bột tháp da da: Chánh giác.

          Nại ma: Tin theo.

Hinh chu Ton Thang 1

Hợp chung với những câu trên có nghĩa là mười phương ba đời đại quang minh, an trụ trong Phật pháp, các bậc giác ngộ, con đều kính lễ tin theo.

Đáp đích nha tháp: Liền nói chú rằng.

Án: Nhiếp sanh vô tận pháp.

Phổ lung, phổ lung, phổ lung: Phật bảo các, xưng liên tiếp ba lần là thành lời chú chúc tụng.

Thược ngoa tháp da: Thành tựu tất cả nghĩa.

Thược ngoa tháp da: Mau được an lành.

Nguyệt thược ngoa tháp da: Thành tựu tất cả nghĩa.

Nguyệt thược ngoa tháp da: Sự an lành khắp.

Xưng liên tiếp hai lần là vì chơn thật không sai lầm, quan trọng khác thường, thành tựu phước trí, làm rỗng không chướng ngại chấp ngã chấp pháp. Lời sớ rằng: Ý nói trong gác báu của năm vị Phật đầy khắp tất cả sự an lành, thành tựu các nghĩa thù thắng vi diệu.

Á: Vô sanh.

Tát ma: Chánh định.

Tát man đạt: Phổ biến.

Á quản phấn: Vô đẳng đẳng.

Tát: Chơn chánh mầu nhiệm, nghĩa là vô sanh.

Tam muội: Biến khắp mười phương, sự mầu nhiệm thù thắng không gì sánh, là thứ nhất vậy.

Tư ba ra noa: cúng dường khắp hết tất cả.

Cát đế: vượt qua.

Cát cát noa: Hư Không Tạng.

Sa phấn quản: làm việc thù thắng mầu nhiệm, nghĩa là cúng dường khắp hết tất cả, đều dùng trí huệ sâu xa để vượt qua, đến Bồ tát Hư không tạng cúng dường tất cả pháp xuất thế gian. Làm việc thù thắng mầu nhiệm, là thứ hai vậy.

Nguyệt thuật đề: Thiết lập ra các thứ, cũng dịch là tất cả đều thành tựu. Câu nầy kết hợp với hai điều tối thắng trên là tất cả đều thành tựu.

Á phiết chiên ti: Vô sanh quán đảnh.

Đô mãn dịch là chúng con… nghĩa là hay khiến cho tất cả chúng con… đều chứng vào vô sanh tam muội, được thọ ký quán đảnh vậy.

Tát lý quản tháp đạt: Tất cả Như Lai.

Tô cát đáp: Chuyến đi tốt đẹp, khéo vượt qua (Thiện thệ), tức là Phật.

Ngõa ra: Hiền thiện, là Tăng.

Quản tạt noa: Việc làm của Kim Cang.

Á mật lý đạt: Vô Lượng Quang.

Á phiết thích cai nhi: Quán đảnh.

Mã hạt mộc đắc ra: Đại giải thoát.

Man đặc ra: Đàn tràng.

Bát mật: Rốt ráo đến bờ kia.

Lời sớ: Ý nói tất cả Như Lai, hiền thánh, đều duỗi cánh tay Kim Cang. Phật A Di Đà phóng ánh quang minh vô lượng, trao cho lời thọ ký quán đảnh vô sanh, khiến cho cuối cùng đến được đàn tràng đại giải thoát.

Á cát ra: Vô cấu hành.

Á cát ra: Như trên.

Mã ma cát do nhi: Vô vi, bất vi.

Tán tháp ra ni: Tối thắng tổng trì, tức là chú Tôn Thắng vương vậy.

Chước ngoa tháp da: Thành lợi.

Chước ngoa tháp da: Thành lợi.

Nguyệt chước ngoa tháp da: Như trên.

Lời sớ: Nghĩa là chú Tôn Thắng vương, vô cấu vô vi, tổng nhiếp tất cả pháp, gồm giữ vô lượng nghĩa, kiết tường lợi ích, thảy đều đầy đủ vậy.

Tát bà yết ma: Tất cả các pháp.

Ba ra noa nễ: Viên mãn.

Mị lô ra bạt: Tịch diệt.

Lời sớ: Ba câu nầy căn cứ theo Nhật Chiếu pháp sư dịch mà thêm vào. Nghĩa là tất cả đều được tác pháp viên mãn, tịch diệt vô cấu, thành tựu Tôn Thắng vậy.

Cát cát noa: Hư không tạng.

Sa phấn quản: Thi thiết Tôn Thắng.

Nguyệt thuật đề: Thành tựu các thứ.

Lời sớ: Nghĩa là Hư không tạng thông khắp pháp cúng, những sự mầu nhiệm tuyệt đối của Tôn Thắng thảy đều thành tựu.

Ô thất ni sa: Phật đảnh.

Bạt ra hát: Đại vô tận.

Ra đát na: Bảo tàng.

Lời sớ: Sáu chữ nầy căn cứ vào lời dịch của pháp sư Nhật Chiếu dịch mà thêm vào. Ý nói Phật đảnh là kho báu lớn.

Nguyệt tạt da: Năng tận.

Đạt ma đà đô tô: Pháp giới thù thắng mầu nhiệm. Câu nầy căn cứ vào bản dịch của pháp sư Nhật Chiếu dịch mà thêm vào.

Ba ly thuật thiết: Hay thành tựu, lại dịch là thành tựu tròn đầy các thứ.

Tát hát tư ra: Khéo nói câu mầu nhiệm.

Ra tư di: Sự chiếu sáng lâu dài.

Tán thô da địch: Tất cả đều chấn động rất mạnh.

Lời sớ: Đại Phật đảnh thượng, chư Phật bảo tạng, tất cả đều cùng tận, tự tánh mầu nhiệm trong pháp giới đều chứng thành, khéo nói câu mầu nhiệm. Ánh quang minh chiếu khắp, hay khiến chấn động cả mười phương, rất đại dõng mãnh.

Tát lý quản, đáp tháp cát đạt: Tất cả Như Lai.

Á quản lỗ kết ni: Vô lượng quang tự tại.

Sát tra: Phá nát.

Ba ra mật đạt: Đến bờ kia.

Bốc ra ni: Viên mãn.

Lời sớ: Tất cả Như Lai và Phật A Di Đà thảy đều dùng ánh quang minh tự tại, khiến con phá nát hết những hoặc nghiệp khổ đau trong ba đường để đến bờ Niết bàn bên kia. Có công năng làm cho các thứ mầu nhiệm thù thắng của hiền thánh, tất cả đều viên mãn không còn sót vậy.

Tát lý quản, đáp tháp cát đạt: Tất cả Như Lai.

Ma đế: Trí.

Đáp nhiếp bồ: Là câu khen ngợi pháp.

Mật bốc ra: Đại quang minh.

Điệp sắc tra đế: An trụ vào ánh sáng trí tuệ.

Lời sớ: Tất cả Như Lai dùng đại trí huệ khen ngợi pháp Tôn thắng, khiến cho khi ra thì pháp quang soi khắp, lúc vào thì an trụ trong đại quang minh tạng.

Tát lý quản đáp tháp cát đạt: Tất cả Như Lai.

Hách lý đạt da: Kho báu.

Á: Vô sanh.

Điệp sắc tra noa: An trụ trong vô lượng tuệ quang “tục đế”. Á điệp sắc tra đế: An trụ trong vô lượng trí quang “chơn đế”.

Lời sớ: Nghĩa là tất cả Như Lai và bảo tạng Phật đều ở trong gác báu của chư Phật, dùng đại tuệ quang trụ trong tục đế, dùng đại trí quang an trụ ở chơn đế.

Mộc đắc lý: Giải thoát.

Mộc đắc lý: Giải thoát.

Ma ha mộc đắc lý: Đại giải thoát.

Quản tư lý: Kim Cang.

Quản tư lý: Kim Cang.

Ma ha quản tư lý: Đại Kim Cang.

Ba câu nầy căn cứ vào Thượng sư Bất Động dịch mà thêm vào.

Quản tư ra cát da: Kim Cang, những điều ta tạo tác, thực hành.

Tam cát đạt noa: Hải tạng.

Bát lý thuật thiết: Hay thành tựu.

Lời sớ: Ý nói là được quả đại giải thoát, Kim Cang tam muội sanh ra các lợi lạc nhiều như biển cả, không bao giờ cùng tận, chỉ như thế mới hay chứng ngộ viên mãn.

Tát lý quản: Tất cả.

Cát lý ma: Làm xong sự nghiệp pháp.

Á quản ra noa: Vô lượng Quán tự tại.

Nguyệt thuật thiết: Thành tựu tất cả việc.

Lời sớ: Nghĩa là tất cả Phật sự, vô lượng quán hạnh, trong đây đều được viên thành.

Bốc ra điệp niếp: Trí huệ viên mãn.

Quản nhi đạt da: Diệu cú, tức là giáo Pháp vậy.

Ma cát do nhi: Vô vi thuộc về lý tánh vậy.

Nguyệt thuật đề: Thành tựu thù thắng.

Lời sớ: Ý nói viên mãn kinh giáo, nhị không vô vi lý tánh, đều do đây mà được thành tựu vậy.

Tát lý quản, đáp tháp cát đạt: Tất cả Như Lai.

Tát ma da: Chánh định.

Á điệp sắc tra noa, Á điệp sắc tra đế: Như trên.

Lời sớ: Nghĩa là tất cả Như Lai ở trong chánh định, dùng huệ quang như lượng mà an trụ làm các Phật sự, dùng trí quang như lý mà trụ, thành tựu giáo lý.

Án: Dẫn sanh nghĩa.

Ma ni: Ly cấu (lìa dơ).

Ma ni: Tôn trưởng.

Mã hạt ma ni: Đại như ý.

Nguyệt ma ni: Các thứ tối thắng tịch mặc.

Nguyệt ma ni: Như trên.

Mã hạt Nguyệt ma ni: Như trên.

Tô chơn đà mạt nặc: Tâm châu như ý màu đỏ mầu nhiệm. Câu nầy căn cứ vào bản dịch của pháp sư Nhật Chiếu dịch mà thêm vào.

Ma đế: Trí huệ.

Ma đế: Trí năng chứng.

Mã hạt ma đế: Đại trí huệ.

Ma ma đế: Trí huệ bền chắc.

Sa ma đế: Trí huệ vô ngại.

Đáp tháp cát đạt: Như Lai.

Bồ đạt: Thân to lớn.

Qua dục: Trăm ức thân trượng phu.

Ba lý thuật đề: Hay thành tựu, nghĩa là dùng lý để thành tựu được sự chứng quả.

Nguyệt Tư Bồ tra: Hay đập nát, nghĩa là dùng trí tuệ để phá nát các tội.

Lời sớ: Đoạn nầy chia làm: Từ chữ Án trở xuống là ước về pháp ma ni, dịch là ly cấu tịch diệt. Dụ cho lý sở chứng. Trường Thủy nói: Hiện tướng vô tướng gọi là tịch, bày ra sự nói năng nhưng không nói năng gọi là mặc. Ba câu đầu là lý chơn đế, lìa khỏi các chướng ngại nên gọi là đại. Đến ba câu kế là lý tục đế, ý nghĩa đa phần giống nhau. Ma đế: Trí tuệ, tức cái trí năng chứng vậy. Ba câu trước là trí chơn đế ly cấu, gọi là đại. Còn hai câu sau là trí tục đế ba đời không hoại, gọi là bền chắc, biến khắp mười phương nên gọi là vô ngại. Từ chữ đáp tháp trở xuống là ước về người, nghĩa là lý trí như như, chẳng phải Lô Xá Na thì không thể chứng đoạn, vậy thì nhơn pháp đâu thể đơn độc ư?


Bóc thiết: Giác đạo tâm.

Thuật thiết: Thành tựu.

Hi hi: Hư không.

Tạt da: Tận, ý nói các pháp vô tận không thể được.

Tạt da: Như trên.

Nguyệt tạt da: Tối thắng tận.

Nguyệt tạt da: Như trên.

Tư ma ra: Chơn chánh như ý.

Tư ma ra: Như trên.

Tư ba ra: Chơn chánh xứng tâm.

Tư ba ra: Như trên.

Tư ba ra da: Chơn chánh xứng tâm đến cùng.

Tư ba ra da: Như trên.

Lời sớ: Nghĩa là bồ đề đạo tâm, hay thành chứng ngã pháp, đầy đủ ba không trí, cho đến ba đế chơn tục trung đạo như ý xứng tâm lý. Kinh Hoa Nghiêm chép: “Ngọn đèn tâm trí giác ngộ vào trong nhà trống của chúng sanh, thì các thứ tối tăm chướng ngại thảy đều trừ sạch, tâm giác ngộ như ý bảo châu hay trừ diệt tất cả sự khổ não bần cùng, tà mạng sợ hãi…”

Tát lý quản bột tháp: Tất cả những bậc giác ngộ.

Á điệp sắc tra noa, Á điệp sắc tra đế: Thấy đã có phiên dịch ở trên.

Lời sớ: Nghĩa là mười phương ba đời tất cả Phật đều dùng ánh sáng đại trí tuệ, trụ trong lý trí như như.

Thuật thiết: Thành tựu.

Thuật thiết: Thành tựu.

Bốc thiết: Giác đạo.

Bốc thiết: Giác đạo.

Quản tư lý: Kim Cang tịnh.

Quản tư lý: Như trên.

Mã hạt quản tư lý: Đại Kim Cang vương định.

Sa quản tư lý: Thắng diệu Kim Cang định.

Quản tư ra, cát nhi tỳ: Thành tựu xong sự nghiệp Kim Cang.

Tạt da, cát nhi tỳ: Tận, nghĩa là tận hư không, khắp pháp giới, kết giới, tác pháp biện sự.

Nguyệt tạt da, cát nhi tỳ: Nghĩa là nguyệt tôn thắng. Ý nói các nhà đại thừa tác pháp biện sự, trên đồng với chư Phật, dưới thì họp với chúng sanh.

Quản tư ra tả lạt cát nhi tỳ: Tá lạt dịch là hành giả, nghĩa là Kim Cang bát nhã quán hạnh, soi thấy năm uẩn đều không.

Lời sớ: Quán đại ý chương nầy có thể biết trong nhân địa Kim Cang tam muội.

1. Bảo giác.

2. Diệu lực.

3. Thành tựu.

4. Tận không.

5. Tối thắng.

6. Quán sát thành tựu.

7. Đều dùng tâm bồ đề thành thể.

Nếu ở nơi nhân địa lấy tâm sanh diệt làm gốc tu nhân để cầu Phật thừa không sanh không diệt, thì không có chuyện đó.

Quản tư rô: Kim Cang kiếm thần.

Thắc ba vi: Trụ giá, nghĩa là che chở cho trú xứ vậy.

Quản tư ra: Kim Cang luân vương.

Tam ba vi: Sanh tử hộ, nghĩa là hộ trì tất cả, có công năng phòng phi chỉ ác.

Quản tư ra: Kim Cang quyến sách chủ.

Qua tư lý ni: Bàn tay Kim Cang cầm chày.

Quản tư lam: Kim Cang giới.

Phấn quản đô: Thế tôn, Phật.

Ma ma: Điều mà ta đã làm.

Bổn của ngài Nhật Chiếu chép: Hành giả đến đây thì xưng tên của mình.

Nhiếp lý lam: Thành tựu sự nghiệp.

Tát lý quản, tát đỏa nẫm: Tất cả các bậc khai sĩ thượng thủ.

Tạt cát da: Tận ngã tác giả.

Ba lý thuật đề: Hay thành tựu.

Lời sớ: Chương nầy nói rõ thần thánh gia hộ vô tận vậy, cho nên dùng tất cả sự nghiệp tác pháp thành tựu, nguyện chư Phật cùng chư Bồ tát thảy đều soi xét chứng minh.

Phấn quản đô: Oai đức thánh tôn.

Tát đỏa di: Đại Bồ tát.

Tát lý quản đạt: Tất cả các pháp. Câu nầy căn cứ vào bổn của Ngài Bất Động mà thêm vào.

Tt lý quản cát đế: Tất cả đều vượt qua.

Ba ly thuật đề: Thành tựu các thứ.

Thích triết: Kính lễ. Nghĩa là mong nhờ chư Phật Bồ tát dùng tất cả pháp để độ thốt con. Nên phải kính lễ khen ngợi.

Triết lý quản đáp tháp cót đạt: Tất cả Như lai.

Thích triết hàm: Ta thực hành pháp kính lễ.

Chát ma lốt: Chánh thọ thành tựu.

Tát ngạn đô: Sanh sở hộ.

Lời sớ: Tất cả Như lai hộ niệm ban ân huệ cho con được chánh định biến xứ, vì thế nên phải kính lễ tạ ơn.

A địa sắc sĩ đế: An trụ trong ánh sáng trí tuệ.

Lời sớ: Câu này căn cứ vào các bản của hai Ngài Nhật Chiếu và Bất Không mà thêm vào. Nghĩa là nhân giác ngộ là nơi cư trụ của tất cả Như Lai trí vậy.

Bốc thiết: Chánh giác tâm.

Bốc thiết: Đạo tâm.

Tất thiết: Thành tựu.

Tất thiết: Thành tựu.

Bột tháp da: Quả chánh giác.

Bột tháp da: Quả Phật giác ngộ.

Nguyệt bột tháp da: Tôn Thắng chánh giác quả.

Nguyệt bột tháp da: Như trên.

Mô tạt da: Giải thoát.

Mô tạt da: Như trên. Nghĩa là ba nghiệp thất chi, tất cả đều ngăn quấy ngừa lỗi, được giải thoát riêng từng phần.

Nguyệt mô tạt da: Chữ Nguyệt là tối thượng, là đại thừa vô thượng tâm địa giải thoát giới vậy.

Nguyệt mô tạt da: Giải thoát các thứ.

Thược ngoa tháp da: Đắc quả nghĩa lợi thành tựu.

Thược ngoa tháp da: Như trên.

Nguyệt thược ngoa tháp da: Nguyệt: Tất cả tối thắng.

Nguyệt thược ngoa tháp da: Như trên. Nghĩa là đắc quả tối thắng trong thế gian, xuất thế gian, tất cả nghĩa lợi đều thành tựu đầy đủ.

Tát man đáp: Biến khắp tất cả mười phương.

Mô tạt da: Biệt giải thoát.

Mô tạt da: Như trên, nghĩa là khắp tất cả mọi nơi đều được biệt giải thoát vậy.

Tát man đáp: Như trên.

Ra tư di: Soi chiếu lâu dài.

Mạt ra đạt ma đà đô: Vô vi pháp giới tánh. Câu nầy căn cứ theo bản của ngài Nhật Chiếu mà thêm vào.

Ba lý thuật đề: Hay thành tựu.

Lời sớ: Nghĩa là tột mười phương khắp pháp giới trong tất cả Phật địa, ánh sáng trí tuệ giải thoát giới, lý vô vi, các thứ công đức thù thắng mầu nhiệm, tất cả đều được thành tựu viên mãn.

Tát lý quản đáp tháp cát đạt: Tất cả Như Lai.

Hách lý đạt da: Bảo Tạng Phật.

Á điệp sắc tra noa, Á diệp sắc tra đế: Hai câu nầy thấy đã được dịch ở đoạn trước.

Lời sớ: Nghĩa là tất cả Như Lai đều dùng ánh sáng trí tuệ trụ vào nhân quả giác ngộ.

Mộc đắc lý: Giải thoát.

Mộc đắc lý: Giải thoát.

Mã hạt mộc đắc lý: Đại thừa tam giải thoát.

Mã hạt mộc đắc ra: Tất cả chơn giải thoát trong Phật thừa.

Mạn đặc ra: dịch là Đàn, tức hiện chứng được đàn tràng tam muội đắc đạo.

Bát đế: Đến rốt ráo, ý nói đến nơi vô cùng tận.

Sa ha: Viên mãn thành tựu.

Lời sớ: Chú nầy khơi mở chương đầu phổ lung khiến người bỏ uế vào tịnh. Trong chú giải thích làm hai chương:


1) Nói về qui y: Trong đó trước hết nương vào gác báu của chư Phật.

2) Qui y tam bảo thần chú.

Từ chữ Đáp đích nha tháp trở xuống. Là hai chánh giải thoát thần chú. Trong đó cũng khai ra làm hai nghĩa. Trước nói về Phật pháp thành tựu viên mãn nghĩa. Thế nào là thành tựu Phật viên mãn?

1) Lầu gác Phật kiết tường, Tối Thắng Như Lai an trú vậy.

2) Thần chú Phật Đảnh, Tôn Thắng Như Lai thành.

Sao gọi là pháp tựu? 1) Quả giải thoát. 2) Sự nghiệp của Phật. 3) Giáo pháp lý. Đều là nơi cư trú của Như Lai. Từ câu Án ma ni ma ni trở xuống, kế đến nói bồ đề tâm thành.

Sao gọi là Bồ đề tâm thành? 1) Lý trí: Nghĩa là như như lý trí, chỉ có tâm mới có thể thành, chỉ có Phật mới hay cư trụ. 2) Nhân quả: Nghĩa là nhân bồ đề, Kim Cang hành nghiệp, thần Phật gia hộ, tam bảo chứng thành, nghĩa là quả bồ đề cõi nầy phương khác, Phật quả giới quang, đều nương vào trí huệ tâm của Như Lai mà an trú. Nếu thành tựu được đại bồ đề đạo tâm, thì liền rốt ráo đến được đàn tràng đại giải thoát. Bồ đề là tâm vậy, Phật pháp là cảnh vậy, nhưng cho dù tâm hay cảnh đều là Tôn Thắng, chú nguyện cho các chúng sanh được vào trong tâm cảnh nầy, nên gọi là Tôn Thắng chú, mở ra ý nghĩa của hai chương, cũng như chú Lăng Nghiêm được phân ra làm năm hội vậy. Chú Lăng Nghiêm trước hết thì nói rõ về tam bảo thần vương, sau lược giải thích bí mật tâm chú; còn chú Tôn Thắng ny thì trước hết lược giải thích tam bảo, sau là nói rõ về thần chú.

Cổ đức có bài tụng rằng:

Tôn giả Ba Lợi lễ núi Ngũ Đài

Vừa được Văn Thù hóa hiện khai

Đông Độ nếu không Tôn Thắng chú

Chúng sanh khó thoát khổ trần ai.

(Ba Lợi tôn giả lễ Ngũ Đài.

Khước bị Văn Thù hóa hiện ngôn

Đông Độ nhược vô Tôn Thắng chú.

Chúng sanh nan dĩ thoát trần ai.)

Cho nên trong kinh Tôn Thắng nói: Trên tràng phan viết chú Tôn Thắng nầy thì liền được gọi là Tôn Thắng Tràng. Trong Tháp Phật viết chú Tôn Thắng nầy thì liền gọi là Tôn Thắng Tháp. Khiến cho tất cả chúng sanh thấy hình gặp bóng, đều đựơc lợi ích, huống chi đọc tụng thọ trì đến nhất tâm bất loạn, lâu ngày không gián đoạn thì nhất định sẽ thêm phước kéo dài tuổi thọ, tiêu tai diệt tội, quyết định không nghi ngờ vậy. Vì e rằng nguời đời sau nầy không biết, cho nên lược nêu chú thích để dễ cho người mới học vậy.

Độ Luân chú giải
Thích Thiện Phước dịch

—————————————————————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
971782
Total Visit : 870094