Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Giải thích Chú Tôn Thắng (2)

 GIẢI THÍCH CHÚ TÔN THẮNG


HINH CHU TON THANG 2

Đời Đường nước Kế Tân sa môn Phật Đà Ba Lợi dịch

Nam mô là qui mạng. Bạt Già Phạt Đế dịch là Thánh Tôn.

1/ Đề lệ lộ ca dịch là tam thế. Bát ra để dịch là quang minh. Tỳ thất sắc tra da,  cu nầy giống như ở dưới, dịch là tối thắng an trụ. Bột đà da dịch là chánh giác.

2/ Lời sớ chép: Đây là qui mạng chư Phật, khiến cho lìa khỏi cái khổ báo ở địa ngục, nghĩa là qui mạng Đại Thánh Thích Ca Thế Tôn. Và ba đời quang minh tối thắng an trụ diệu giác Phật, và đồng truyền chú nầy.

Bạt già bạt để dịch là Thích Tôn

3/ Đát điệt tha dịch là chỗ gọi là.

4/ Đây là tuyên nói thần chú khiến tiêu trừ cuộc sống tối tăm bần tiện. Án (âm thinh kéo dài) nghĩa là dẫn trước.

5/ Tỳ du đà da, chữ đà âm là đại, dịch là đốn kiết (mau được an lành), lại dịch là biến tịnh. Sa ma dịch là chánh thọ, chánh định. Tam man đa dịch là biến khắp. Bàn bà sa dịch là vô đẳng đẳng.

6/ Sa phá ra noa dịch là tất cả đều cùng. Yết để dịch là độ. Già ha na dịch là hư không.

7/ Sa bà bàn, dịch là tự tánh Pháp tánh. Du thuật địa dịch là tất cả việc thi thiết đều được thành tựu. A tỳ sấn giả, dịch là vô thượng quán đảnh. Tô yết đa dịch là thiện thệ. Phạt chiết na dịch là kim cang.

ti xung (1)

Tôn Giả Phật Đà Ba Lợi

8/ A mật lật đa dịch là vô lượng quang. Tỳ lệ kê, dịch là quán đảnh.

9/ Lời sớ chép: 2 câu nầy đều dịch là quán đảnh nghĩa là tất cả nghiệp chướng thảy đều thanh tịnh, dùng vô đẳng phổ biến tam muội, thảy đều vượt qua chơn không Pháp tánh, lại dùng vô lượng kim quang của Phật mà rưới khắp cả đảnh môn vậy.

Á ha ra dịch là vô cấu hành. Á hạ ra giống như trên.

10/ A du dịch là vô vi tánh.

Tán đà la ni dịch là diệu tổng trì

11/ Thâu đà da dịch là thành tựu sự thanh tịnh.

12/ Thâu đà la, dịch là thành tựu sự an lành, kết hợp với câu trên nghĩa là tổng trì chú nầy, tội cấu không ô nhiễm, là lý vô vi, phàm đến chỗ nào đều làm sạch hết tất cả tai họa, hay thêm điều an lành lợi lạc vậy.

13/ Già Già Na dịch là hư không không có hình tướng.

Tỳ Thuật đề dịch là biến khắp tất cả.

14/ Ô sắc ni sa dịch là Phật đảnh. Tỳ thệ da dịch là hay tột suốt tất cả. Thuật đề dịch là viên thành, kết hợp với câu trên gọi là: Chú nầy là vô kiến đảnh tướng của tất cả Phật hay khiến cho thiên thần hộ trì, người qui cung kính.

15/ Sa ha sa ra dịch là thiện diệu chơn ngôn, lại gọi là câu chú tối thắng. Hát ra thấp nhị dịch là ánh sáng rộng lớn. San châu địa đế dịch là biến động rất mạnh, kết hợp với câu trên nghĩa là chú nầy phóng ra các thứ ánh sáng, rồi sau mới nói chơn ngôn tối thắng, cho nên hay phá tan địa ngục trừ sạch được sanh tử.

16/ Tát bà dịch là nhất thiết. Đát tha yết đa dịch là Như Lai. Địa sắc trà na dịch là an trụ vào ánh sáng trí huệ. Át địa sắc sĩ đế dịch là gia trì vô lượng trí, kết hợp với câu trên, ý nói  chú nầy là Thế Tôn cùng tất cả Như Lai trụ trì vào vô lượng trí huệ mà nói. Vì hay nhận lời thọ ký của chư Phật, Bồ tát chở che, hợp với ý chỉ của bốn đoạn trên, cho nên gọi là Phật Đảnh Tôn Thắng. Năm pháp lợi ích đã xong. Mẫu điệt lệ dịch là quả giải thoát.

17/ Bạt chiết ra ca da dịch là Kim Cang hành. Tăng ha đa ra dịch là hải tạng. Thuật đề dịch là hay thành tựu, kết hợp với câu trên, nghĩa là tất cả nhân quả như hải tạng, chú nguyện hay thành tựu.

18/ Tát bà dịch là nhất thiết, nghĩa l sự cảnh. Phạt ra noa dịch là vô lượng pháp quán. Tỳ thuật đề dịch là thành tựu viên mãn, nghĩa là các thứ cảnh qun, nhờ năng lực chú nầy mà đều thành tựu.

19/ Bát la để nễ dịch là trí tuệ. Phạt đát na, dịch là diệu giáo. A Du dịch là vô vi lý tánh. Thuật Đề dịch là nguyên biện, nghĩa là trong kinh giáo đã nói về trí lý chú đều thành tựu vậy.

20/ Tát mạt na dịch là chánh định. A địa sắc sĩ để dịch là  trụ trì ở ánh sáng trí tuệ. Ý nói vô lượng định huệ đều nương theo đây mà an trụ. Bốn môn giáo hạnh đã xong.

21/ Mạt nễ dịch là ly cấu. Mạt nễ l tên của châu báu.

22/ Đát thát đa dịch là Như Lai.

Bộ đa dịch là đại thân.

Câu Chi dịch là bá ức.

Bát rị dịch là chủng chủng năng.

Thuật Đề dịch là thành tựu tròn đầy. Kinh chép: Như Châu Ma Ni, trong sạch như hư không, như Phật nhật tạng, hào quang trên thân soi sáng khắp. Đây là hay thành tựu được chú Phật đảnh vậy.

23/ Nhị tất phổ tra dịch là hay đập nát.

Bột địa dịch là giác đạo.

Thuật đề dịch là thành tựu, kinh chép trừ tội nghiệp, phá dơ xấu cho đến không thoái chuyển, để  được quả giác ngộ và thành tựu được thần chú vậy.

24/ Xả á dịch là tận.

Xả á: Như trên

25/ Tỳ xả dịch là tối cực tận.

Tỳ xả: Như trên.

26/ Tát mạt ra: dịch là chơn chánh như ý.

Bột đà dịch là giác.

Át địa sắc sĩ đa dịch là trí quang trụ dừng.

Thuật đề dịch là cứu cánh. Kinh chép: Dứt hết sanh tử, Phật quả như ý, đến nơi thù thắng bồ đề đạo tràng. Đây là kiết tường chú hay gôm giữ vậy. Ba loại danh nghĩa đã xong.

27/ Bạt chiết lê: Dịch Kim Cang tâm trí. Bạt chiết ra yết bệ dịch là thành tựu xong Kim Cang yết ma sự nghiệp.

28/ Bạt chiết lạm: Dịch là Kim Cang hành, Kim Cang giới, tức là hành pháp trong Kim Cang pháp giới vậy. Bà Phạt Đô dịch là oai đức thánh tôn.

29/ Ma ma dịch là chỗ làm của con, người trì chú đến đây tự xưng danh tự rằng: Đệ tử… thọ trì.

Lời sớ chép: Nói  Thắng chú ơ đây tức Kim Cang tạng, cho nên thành tựu tất cả sự nghiệp Phật pháp, được thân Kim Cang bất hoại, thêm vô lượng thọ mạng, ngưỡng nguyện Kim Cang giới nội, đại hùng Thế tôn trí ấn, ấn chứng cho con thành tựu như ý. Bảo vương nhiếp thọ đã xong.

30/ Tát bà tát đỏa dịch là nhất thiết khai sĩ, là tăng bảo. Tả ca da dịch là tác giả, dịch là tận tác giả. Tỳ thuật để dịch là biến thành. Tát bà yết đế dịch là vượt qua tất cả pháp bảo. Bát rị dịch là chủng chủng năng. Thuật đề dịch là thành tựu viên mãn.

31/ Tát bà đát tha yết da dịch là tất cả Như Lai Phật bảo. Tam ma dịch là chánh định, lại gọi là đẳng trì. Thấp bà sa dịch là hộ trì khắp tất cả, át địa sắc sĩ đế, dịch là trí quang gia bị.

Kinh chép: Đà la ni nầy là trụ môn của tất cả Bồ tát, trăm ngàn trí ấn của chư Phật, nói nghĩa mầu vi diệu. Lời sớ chép: Nguyện chỗ làm chỗ mong cầu của con ở nơi pháp thế gian và xuất thế gian, cúi thỉnh tam bảo tận tam muội lực, hộ trì khắp tất cả khiến cho mau thành tựu vậy.

Tam bảo gia trì xong.

32. Bột đà dịch là bậc giác ngộ.

Bột đà tức là người chứng ngộ.

Bồ đà da dịch là giác đạo quả.

Bồ đà da tức là đạo sở chứng.

Tam mạn đa dịch là biến khắp mười phương. Bát rị thuật đề dịch là tất cả hay thành tựu.

33/ Tát bà đát tha yết đa, dịch là tất cả Như Lai. Địa sắc tra na dịch là huệ quang gia trì. Át địa sắt sĩ đế, dịch là an trụ trong vô lượng trí quang.

34/ Sa bà ha, dịch là mau chứng viên thành, nghĩa là cầu chư Phật Như Lai, dùng tất cả ánh sáng đại trí huệ gia hộ cho con được an ổn mau chóng viên mãn được đại giải thoát vậy.

 

Quán tưởng pháp thủ ấn, tịnh thân khẩu ý, tưởng từ trong tâm có vầng mặt trăng tròn đầy, trên vòng tròn tưởng chữ khiếm () màu trắng phóng ánh sáng, chiếu khắp mười phương thế giới tư duy thật tướng của chữ khiếm () Cho nên nói tất cả các pháp sánh đồng với hư không, lìa sắc tướng, lìa các chướng ngại ở trong lý chơn thật, quán tự thân là Kim Cang ba la mật Phật mẫu Bồ tát tượng, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có chày Kim Cang 5 cổ, lòng bàn tay phải ngửa ra xuôi xuống làm ra thế thí nguyện, đầu đội anh lạc, diện mạo từ mẫn, làm ra tư thế cứu độ tất cả chúng sanh, lúc niệm tụng luôn khởi lên quán tưởng nầy, tất cả chỗ cầu mong thảy đều thành tựu.

Độ Luân chú giải

Thích Thiện Phước dịch

——————————————————————————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
971779
Total Visit : 870091