Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Hành trạng Hòa thượng Chơn Như – Nhật Thiện (1929 – 2001).

hANH TRANG HT

Hinh Hoa thuong Nhat Thien

- Thuộc dòng thiền Lâm Tế pháp phái đời thứ 40.

- Húy CHƠN NHƯ thượng NHẬT hạ THIỆN hiệu MINH TÂM, Nguyễn Công Hòa thượng.

- Sanh năm Canh Ngọ (1929).

- Nguyên quán: Tân Nhuận Đông – Nha Mân – Đồng Tháp.

- Năm 12 tuổi, thế phát xuất gia với Sư Cụ Ngộ Đạo – Tổ đình Hội Phước – Nha Mân.

- Năm 20 tuổi, tấn tam đàn cụ túc với Sư Cụ Hành Trụ – Chùa Giác Nguyên – Sài Gòn.

- Năm Quý Tỵ 1953, Khai sơn Trụ trì Chùa Định Thành – Quận 10 – Sài Gòn; Chùa Định Quang – Biên Hòa – Đồng Nai; Tu viện Định Thành – Tân Quy Đông – Quận 7.

- Hòa thượng dự tri thời chí, chánh niệm vãng sanh lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ (20/10/2001).

- Trụ thế 72 năm, Pháp lạp 52 hạ.

Nen to su NT

Hơn bảy mươi năm hóa đạo, Hòa thượng là bậc thanh tu ẩn tích, chuyên trì Pháp Hoa, niệm Phật Di Đà. Công đức của Ngài: xây dựng Già Lam, trùng tu Phạm Vũ, tiếp chúng độ tăng, xiển dương Phật pháp, truyền trao Nghi lễ, chấn chỉnh Thiền quy, hướng dẫn tín đồ, chuyên tu tịnh nghiệp.

Trước khi thị tịch, Hòa thượng nhóm họp môn đồ, tận tường di chúc, truyền pháp an nhơn, rồi nhẹ nhàng xả báo trong chánh niệm.

Cung tán:

Chu Han - Thay toi

Chơn tâm tịch chiếu bổn lai đồng

Như thị tu trì bá đức phong

Nhật hiển cơ duyên truyền huệ mạng

Thiện tai Phật Pháp vĩnh xương long.

(Chơn tâm tịch chiếu vốn không hai

Đạo nghiệp vun bồi giữ chẳng sai

Rạng rỡ cơ duyên trao huệ mạn

Mãi làm hưng thịnh pháp Như Lai)  

Tỳ kheo Thích Lệ Trang

◊-◊————————————————————–◊-◊

                                       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
427544
Total Visit : 325856