Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

HỌP CHƯỞNG, VẤN TẤN, LỄ BÁI

         hiệp chưởng

Thích Thiện Phước

         

         Oai nghi là tư cách đạo đức của người xuất gia. những hình thức cung cách này sẽ tạo cho tín đồ có niềm tin nơi ngôi tam bảo và cũng có thể tiếp cận hộ trì Phật pháp.

          Do vậy, người muốn làm thầy Tỳ kheo, thì đầu tiên phải hoàn thiện những oai nghi căn bản của người xuất gia. Trong những oai nghi quan trọng đó, chắp tay, lễ bái, vấn tấn rất cần thiết.

          -  Họp chưởng (chắp tay): Lại gọi là hiệp thập, tức là hai tay khép lại, 10 ngón đều nhau, để ngay ngực tập trung tâm ý, biểu thị lòng cung kính lễ bái. Hiệp chưởng vốn là phương pháp kính lễ của Ấn Độ xưa. Hiệp chưởng ngoài ý nghĩa biểu thị sự tôn kính trong lòng cũng còn có ý nghĩa là trở về nguồn, chẳng phải quyền, chẳng phải thật, sự lý khế hợp. 

Kết quả hình ảnh cho HiệP CHƯỞNG chắp tay

          -  Vấn tấn: Là một phép lễ kính, vốn là hướng đến sư trưởng, những bậc đáng tôn kính… chắp tay khom mình thỉnh vấn được an ổn không.

          Quyển 10, Đại Trí Độ Luận chép: Có hai phương pháp vấn tấn, nếu như nói là “ít não ít loạn” thì gọi là vấn tấn thân. Còn nói “an lạc không?” thì gọi là vấn tấn tâm.

          Trong Phật giáo, trong khi lễ Phật sắp kết thúc thì dùng cách vấn tấn để kết thúc.

          -  Lễ bái: Gọi tắt là lễ, tức là chắp tay cúi đầu để biểu thị lòng tôn kính. Đây là dùng động tác của của thân thể để biểu thị lòng cung kính, hòa cùng lời đọc tụng xưng danh hiệu của khẩu nghiệp và sự quán sát của ý nghiệp, gọi chung là năm chánh hạnh của Phật giáo.

Kết quả hình ảnh cho HiệP CHƯỞNG chắp tay         

         Từ nghĩa rộng mà nói, đối tượng lễ bái cũng không hạn cuộc ở Phật, như đối với tháp, đối với trưởng lão, hòa thượng… đều có thể dùng hình thức lễ bái để biểu thị lòng tôn kính. 

          Như quyển hạ, Kinh Phạm Võng chép: “Nếu như thấy bậc thượng tòa, hòa thượng, A xà lê, bạn đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đều nên nghinh tiếp lễ bái vấn tấn.”.

          Quyển 7, Luật Ngũ Phần chép: “Tỳ kheo ni thọ giới cụ túc tuy 100 tuổi hạ, vẫn phải kính lễ tỳ kheo mới thọ đại giới”.

          Lại như quyển 4, bộ Nam Hải Ký Quy Truyện chép: “Đức Phật từng dạy các đệ tử: Phàm hễ gặp Tam bảo hoặc đại tỳ kheo đều phải lễ bái”. 

          Thế nhưng ở trong một vài trường hợp đặc biệt không nên lễ bái. Quyển 60, Luật Tứ Phần chép: Nếu như thượng tòa, đại tiện, tiểu tiện, ở trần, cạo tóc, nói pháp, xỉa răng, súc miệng, uống nước, ăn cơm, ăn trái cây… thì không nên lễ bái.

          Quyển thượng, Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi, Phật dạy có 5 việc:

          1/ Thượng tòa ở chỗ thấp, mình ở chỗ cao thì không nên đảnh lễ.

          2/ Lúc đọc tụng kinh điển thì không nên hướng đến thượng tòa lễ bái.

          3/ Thượng tòa ở trước, mình ở sau cũng không nên làm lễ.

          4/ Không nên từ trên chỗ ngồi của mình hướng đến thượng tòa làm lễ.

          5/ Đầu đội nón thì không được lễ Phật. Nếu như ở đại điện lễ Phật phải chú ý vị trí của bồ đoàn, vì bồ đoàn ở chính giữa, là nơi của phương trượng hoặc vị chủ pháp, không được tự ý sử dụng.

          Nhìn chung, xuất gia tu học là để mong cầu sự giải thoát. Tuy nhiên, nền tảng đầu tiên để thành tựu con đường của mình chọn, đó là phải thực tập oai nghi tế hạnh của người xuất gia. Đối với người thực hành nghi lễ chúng ta càng phải am tường về những quy tắc căn bản này.

20171227165348_88131 (1)

◊-◊———————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1066350
Total Visit : 964662