Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Kết duyên Tam Bảo.

KẾT DUYÊN TAM BẢO

Chúng tôi thật cảm động và khi thấy các bà mẹ thường dẫn con mình đi chùa, dạy con lễ Phật, kính trọng chư Tăng, hay khuyên chúng đem một vài cành hoa, nén hương dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo. Có thể nói đây là những ấn tượng đẹp. Đầu tiên giúp cho trẻ có khái niệm về Phật pháp, gieo trồng nhân chủng Phật vào trong thửa ruộng tâm thức chúng. Nhân chủng ấy sẽ tồn tại mãi mãi cho đến vô số kiếp về sau. Điều ấy được chứng minh qua câu chuyện tiền thân của vua Asoka (A Dục).

Một hôm Đức Phật và Tôn giả A Nan đang trên đường đi khất thực thì gặp một đám trẻ con đang chơi trò xây cất thành quách bằng đất. Trong ấy có một đứa bé chạy đến nắm tay Đức Phật nói rằng:

- Thưa Sa môn! Ngài ở đây chơi với con đi!

Phật bảo:

- Như Lai mắc đi khất thực không thể ở lại được!.

Đứa bé kính cẩn thưa:

- Vậy thôi con cúng dường Ngài cả một thành phố bằng đất nầy.

Tieu 3

Phật nói:

- Con muốn cúng dường cho Như Lai thì cũng được, nhưng cái thành nầy là của các bạn con nữa chứ đâu phải của riêng con. Mấy đứa bé nghe Đức Phật nói thế đồng thanh đáp:

 - Chúng con cúng luôn cho Sa môn đó!.

Phật nói:

- Bây giờ Như Lai bận đi khất thực không thể ở đây nhận cái thành nầy được. Thôi Như Lai tạm nhận tượng trưng. Bây giờ các con hãy đưa cho ta một cục đất trong cái thành nầy để đem về trượng thất thì coi như ta đã nhận trọn cái thành nầy của các con rồi!.

Sau đó Đức Phật bảo Ngài A Nan đem cục đất nầy về trét vào vách tường chỗ đầu nằm của Ngài.

- Đây là trò chơi của trẻ con, tại sao Thế Tôn lại bận lòng đến thế?.

Phật dạy:

- Này A Nan! Ông chớ khinh thường đứa bé nầy, khoảng 200 năm sau, nó sẽ làm một vị vua thống nhất toàn cõi Ấn Độ, chính nó xây cho ta tám vạn bốn ngàn ngôi tháp, và Tăng đoàn Phật giáo có thể truyền bá khắp muôn phương thì cũng nhờ vào tay đứa bé nầy. Do đó đừng nên xem thường nó, đây là một vị Phật trong tương lai và những đứa bé chơi chung sẽ là quần thần của nó.


Quả nhiên 200 năm sau tại Ấn Độ xuất hiện một vị vua tên là Asoka (A Dục), lãnh binh thống nhất toàn cõi Ấn Độ. Và sau nầy ông giác ngộ, phát tâm hoằng truyền chánh Pháp của Đức Phật, phát nguyện xây tám vạn bốn ngàn ngôi tháp ở khắp mọi nơi.

Đứa bé chỉ vì trong lúc chơi đùa đắp thành bằng đất cúng dường đức Phật, vậy mà đời sau trở thành vị đại quốc vương. Huống hồ là dạy bảo con em mình thành tâm kính thờ Tam Bảo thì công đức ấy rất là to lớn vậy./.

◊◊—————————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406946
Total Visit : 305258