Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Không thể nghĩ bàn.

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Thích Thiện Phước

Có người hỏi Thiền sư Hưng Thiện Duy Khoan: “Con chó có Phật tánh không?”

Thiền sư đáp: “Có”’.

“Thế hòa thượng cũng có phải không?”. Người này lại hỏi.

“Ta không có”. Thiền sư đáp.

“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì sao chỉ riêng Hòa thượng không có?”. Người đến chất nghi rằng.

Thiền sư nói: “Ta không phải là chúng sanh”.

Người đến lại tiếp tục hỏi: “Hòa thượng đã không phải là chúng sanh thì Ngài là Phật ư?”.

Thiền sư nói: “Ta cũng  không phải là Phật”.

“Thế thì cuối cùng Ngài là gì?”. Người đến muốn hỏi.

“Cũng không là gì cả”. Thiền sư rất bình tĩnh nói.

“Thế thì có thể xem thấy, có thể nghĩ bàn không?”.

“Suy tư thì không thể đạt được, nghĩ bàn thì không nhận biết, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn”. Thiền sư khai thị.

11

Nhân vì không thể nghĩ bàn mà nói nghĩ bàn cho nên xem vài công án thiền này, có một cảm giác như trong sương mù nhìn hoa.

Đã là không thể nghĩ bàn, thế thì các Thiền sư sao lại thấu đạt?.

Thật ra, trong sinh hoạt có rất nhiều việc cũng không thể nghĩ bàn, thế thì chúng ta có thể đem sự nắm bắt thường tình chính mình mà nghĩ bàn được ư?.

◊◊————————————————————————————◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
367272
Total Visit : 265584