Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Không tin là chân đế

KHÔNG TIN LÀ CHÂN ĐẾ

Thích Thiện Phước

          Có một học Tăng yết kiến Thiền sư Tuệ Trung rằng: “Người xưa nói: Xanh xanh trúc biếc đều là pháp thân. Ngào ngạt hoa vàng đều bát nhã”. Người không tin thì cho là tà thuyết, người có tin thì cho là không thể nghĩ bàn, nhưng không biết thế nào mới đúng?”.

        Quốc sư Tuệ Trung đáp rằng: “Đây là những cảnh giới của Bồ tát Văn thù, Bồ tát Phổ Hiền… chẳng phải là điều tín thọ của hàng phàm phu tiểu thừa. Cho nên kinh Hoa Nghiêm chép:

Thân Phật đầy khắp pháp giới

Hiện khắp trước tất cả chúng sanh

Theo duyên cảm ứng đều cùng khắp

Nhưng vẫn thường ở tòa bồ đề này

Trúc biếc đã không ra khỏi pháp giới

Há chẳng phải là pháp thân?.

        Lại nữa, Kinh Bát Nhã chép: ‘Sắc vô biên, cho nên bát nhã cũng vô biên’. Hoa vàng đã không hơn sắc, há chẳng phải là bát nhã. Cho nên trong kinh vốn không có định pháp, pháp vốn không có nhiều”.

        Học Tăng sau khi nghe xong vẫn không rõ, lại hỏi: “Tình huống trong đây tin là đúng hay không tin là đúng?”.

        Quốc sư Tuệ Trung tiếp tục khai thị: “Tin là tục đế, không tin là chơn đế”.

        Học Tăng rất lấy làm lạ: “Người không tin bị cho là chấp tà kiến, Thiền sư làm sao có thể cho là chơn đế”.

        “Không tin tự là không tin, chơn đế tự là chơn đế, cho nên phàm phu bày bác là tà kiến, mà người tà kiến làm sao có thể hiểu chơn đế”. Quốc sư Tuệ Trung tổng kết, học Tăng mới tỏ được rốt ráo chơn đế vốn không dễ tin.

13

        Lúc Phật chứng ngộ thành Phật, đã khen nói chỗ ngộ trái với chúng sanh. Chúng sanh nhận dục lạc là chơn, còn đức Phật cho dục lạc là giả; chúng sanh cho Phật tánh là không, đức Phật cho Phật tánh là có. Cho nên pháp của thế gian đâu chẳng lấy việc tin hay không tin làm chuẩn xác, đâu chẳng lấy việc nói tốt nói xấu làm khuôn, thật ra thì Phật đạo quay về với Phật đạo, tà kiến quay về tà kiến. Chỗ mê mờ của tà kiến bị lật đổ thì đó là chánh kiến.

        Biện về việc tà chánh trong sinh hoạt, phân biệt chơn ngụy, đạo lý cũng ở đây.

————————————————————————————–

 

Những Bài Viết Liên Quan
988179
Total Visit : 886491