Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Lật úp Thuyền Sanh tử.

ThuyenThích Thiện Phước

    

 Có vị học Tăng tham bái Thiền sư Tuyết Phong, Thiền sư Tuyết Phong hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”.

Học Tăng đáp: “Con từ bên Thiền sư Phú Thuyền (1) đến đây”.

Thiền sư Tuyết Phong nói: “Biển lớn sanh tử còn chưa vượt qua, vì sao mà lật úp thuyền rồi?”

Học Tăng không hiểu liền trở về thưa lại với Thiền sư Phú Thuyền, Thiền sư Phú Thuyền nói với học Tăng rằng: “Ngươi thật là đồ ngốc! Vì sao không nói đã vượt qua biển khổ sanh tử rồi, cho nên mới lật úp thuyền”.

Thế là vị học Tăng này lại về đến chỗ Thiền sư Tuyết Phong. Thiền sư Tuyết Phong lại hỏi: “Ngươi đã lật úp thuyền rồi thì còn đến để làm gì?”.

Học Tăng vốn trong lòng đã có sẵn ý liền nói: “Đã vượt qua sanh tử, mà  không lật úp thuyền sanh tử, thì phải làm gì chứ?”.

Tuyết Phong sau khi nghe xong, liền nói: “Câu nói này là của Thầy ngươi dạy chứ chẳng phải là của ngươi nói?. Ta đây có 20 hèo ngươi hãy mang về cho Thầy Phú Thuyền của ngươi đi. Bảo ông ta, ngoài ra hãy còn hai mươi gậy, nhưng giữ lại để tự ta ăn, tất cả việc này không có liên quan đến ngươi”.

3

 

Thiền sư Tuyết Phong huệ nhãn như đuốc, cam lòng cùng với hòa thượng Phú Thuyền chịu 20 thiền gậy, chính là biểu hiện tinh thần của một Thiền sư chân thật không câu chấp.

 Người đã tỏ ngộ được thiền tâm, thì không thể tùy tiện khoe khoang thiền cơ.

Trong cuộc sống hiện thực một vài Đại đức có học thức, phải chăng cũng nên phản tỉnh.

(1) Danh từ: “Phú thuyền” cũng có nghĩa là Lật úp chiếc thuyền.

  

◊◊———————————————————————————–◊◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
427552
Total Visit : 325864