Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

LỄ HÚY KỴ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN CHÙA ĐỊNH THÀNH 2019

LE HUY KY

       Ngày mùng 3, 4 tháng 9 năm Kỷ Hợi, bốn chúng đệ tử Chùa Định Thành thuộc tông môn Tổ đình Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp, cung kính thiết Lễ báo tiến Húy kỵ Hòa thượng Khai sơn Pháp húy Chơn Như tự Nhật Thiện hiệu Minh Tâm.

Chơn tâm tịch chiếu bổn lai đồng
Như thị tu trì bá đức phong
Nhựt hiển cơ duyên truyền huệ mạng
Thiện tai Phật pháp vĩnh xương long.

HuyKyHTDT2019_0

Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Định Thành đường thượng, Lâm Tế tông, tứ thập thế, Pháp húy CHƠN NHƯ Thượng NHẬT Hạ THIỆN hiệu MINH TÂM Hòa thượng Tổ sư giác linh.

Sau đây là hình ảnh nhân ngày húy kỵ:

HuyKyHTDT2019_2 HuyKyHTDT2019_3 HuyKyHTDT2019_4 HuyKyHTDT2019_5 HuyKyHTDT2019_6 HuyKyHTDT2019_7 HuyKyHTDT2019_8 HuyKyHTDT2019_9 HuyKyHTDT2019_10 HuyKyHTDT2019_11 HuyKyHTDT2019_12 HuyKyHTDT2019_13 HuyKyHTDT2019_14 HuyKyHTDT2019_15 

20171227165348_88131 (1)

◊-◊———————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1034786
Total Visit : 933098
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=0y%2Ftb1T1EBrDv3fwn%2F15i1srTvj1xPt0PHDPLEDa9%2B%2FtHla08bnccUiEsp25j3oL7XY3PdZ%2B6W6UyVyLbzgPu%2BpAu3mMMdFoZg29sizfJtlf67vJs2xgczND7FkBNEKbHOf7EGP2cN7HKcrz0pArDKiv6xPJEff8zTGwm1CtFPU%3D&prvtof=ivX8tup4BsckJAdqPHxd3C0Z5G%2B96ajGWqzbnLtMj14%3D&poru=0Af16aLIUD%2BzBGQtMQcQ0u1%2F8i87VNTpVDAViascRyjehMAY6WOg2ij1k6lGO%2BwJkNTzSS03y3Lvro7dJ2FWFA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>