Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU

Luật Nhân – Quả của nghiệp lực

LUẬT NHÂN – QUẢ CỦA NGHIỆP LỰC

Thích Thiện Phước

          Chữ “NGHIỆP” văn Ba Ly gọi là Ca Mã (Karma). Chính là ý nghĩa của hành vi hoặc tạo tác. Phàm làm việc gì có ý định, phát khởi từ thân, ngữ, ý của mình đều được gọi là nghiệp cả. Thường thì sau một lời của người khác nói ra hay tất cả việc làm thiện ác, đều được cấu thành nghiệp. Hay nói một cách khác: Nghiệp được hiểu là sức ý chí đạo đức hoặc phi đạo đức. Chính là động tác phản ứng hay kết quả của sức ý chí. Lại một ý nghĩa khác của danh từ Ca Mã được giải thích dưới dạng “NHƠN QUẢ”. Nghiệp đã là phản ứng năng lực của ý chí. Như thế do sức ý chí tạo tác ra các nghiệp thiện hay ác, mà chủng tử của những nghiệp đó, nó đều hàm tàng ở trong A Lại Da thức. Một khi nhơn duyên của hạt giống đã hiện bày đủ thì quả báo sẽ rõ ràng. Đương nhiên là thiện nhân thì được thiện quả; ác nhân thì chịu ác quả. Chính là nói nhân quả của nghiệp lực không bao giờ mất đi.

Hinh Phat

       

             Trong kinh Tạp A Hàm có chép:

            “Y vào chỗ hạt giống đã gieo xuống, do đây mà bạn được quả giống y như vậy. Người làm thiện thì được thiện quả, còn người làm ác thì chịu ác quả. Gieo ra hạt giống gì thì bạn sẽ được kết quả như thế.”

            Trên đây chính là nói về luật nhân quả của nghiệp lực, mình làm thì tự chịu, không ai có thể thay thế cho mình được. Bạn có kết quả như thế chính là do từ hạt giống kia mà được. Hạt giống tốt thì sinh ra quả tốt, quả chính là nơi từ hạt giống ấy mà ra. Đây chính là nhân quả không bao giờ sai lầm, hạt nhất định là do trong quả, quả chính là do hoa nở mà tạo thành.

 

            Đức Phật dạy con người phải tin theo nghiệp lực, nhân quả. Nếu y theo luật nhân quả của nghiệp lực mà nói thì nghiệp báo có chia ra làm ba thời gian nghiệp.

 

            1. Thuận hiện thọ nghiệp: Là hiện đời tạo nghiệp, thì hiện đời chịu quả báo.

            2. Thuận thứ thọ nghiệp: Tức là hiện đời tạo nghiệp, thì đời sau mới chịu quả báo.

           3. Thuận hậu thọ nghiệp: Tức là hiện đời tạo nghiệp, thì hai hoặc nhiều đời sau mới chịu quả báo. Đây chính là nói rõ nghiệp lực trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai luật nhân quả74 không bao giờ tiêu mất. Như thế thì nhân được xem như là quả. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo (làm lành thì hưởng quả báo lành, làm ác thì hưởng quả báo ác). Định lý của luật nhân quả chính là nghiệp lực, không ai có thể vượt qua định luật này đâu! Chỉ có cách là đem ý chí thuần chánh của mình để làm mỹ đức thuần thiện, có từ ái, có rộng lượng, biết tha thứ, không tranh cãi, không chấp trược. Nổ lực làm những việc lành để đem lại lợi ích cho kẻ khác được hoa quả hạnh phúc. Chính là từ nơi người khác mà đã vun trồng tâm điền của chính mình vậy.

———————————————————————————————————-

                                                                                                     

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
925425
Total Visit : 823737