Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Mắt nhắm mắt mở.

MẮT NHẮM MÁT MỞ

Thích Thiện Phước

Quốc sư Huệ An tại Tung Nhạc, khi ở núi Thiếu Thất Tung Nhạc tiếp dẫn chúng sanh bốn phương có duyên.

Một hôm, hai vị Tăng là Thản Nhiên và Hoài Nhượng đến tham yết Quốc sư hỏi: “Ý của tổ sư Đạt Ma từ phương Tây đến là thế nào?”.

Quốc sư không đáp thẳng vấn đề mà lại hỏi: “Ngươi vì sao không hỏi ý chỉ của chính mình đi?”.

Hai vị Tăng lấy làm lạ hỏi:  “Thế nào là ý chỉ của mình?”.

Quốc sư đáp: “Nên khéo tự quán xét sự hoạt động ổn định kín nhiệm của tâm lý mình”.

Hai vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là sự hoạt động ổn định kín nhiệm của tâm lý?”.

Quốc sư không nói: “Chỉ dùng mắt nhắm mắt mở để thị ý”.

Thản Nhiên ngay lúc đó lãnh hội huyền chỉ, còn Hoài Nhượng vì thời cơ chưa khế hợp nên liền đến Tào Khê tham yết Lục tổ Huệ Năng”.

Hoa cam tu cau

Tâm là người bạn thân thiết của chúng ta, chúng ta nương vào nó mà sống, hỉ nộ ai lạc do nó, thất tình lục dục do nó, sống cũng do nó, chết cũng do nó, phiền não cũng do nó, trí huệ cũng do nó.Thật là kho báu trong nhà sử dụng không bao giờ hết như bóng với hình không lìa nhau, không có chút nào tạm rời, chúng ta có thật hiểu nó chưa?

◊-◊————————————————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
306287
Total Visit : 204599