Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Một vật đều không trái.

MỘT VẬT ĐỀU KHÔNG TRÁI

Thích Thiện Phước

 

Thiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên Viên Châu, có hôm đang ngồi ở thiền đường. Lúc ấy, Thiền sư Động Sơn đi đến tham kiến, vừa bước vào thiền đường, Thiền sư Đạo Minh liền nói: “Đã gặp qua rồi”.

Động Sơn nghe xong liền xoay mình rời khỏi thiền đường.

Đến ngày thứ hai lại đi đến thiền đường hỏi: “Hôm qua nhờ Thiền sư từ bi chỉ dạy, không biết Ngài gặp con hồi nào?”.

Thiền sư Đạo Minh nói: “Giữa tâm và tâm không có ngăn cách đều về biển Phật tánh”.

Động Sơn nói: “Sém chút là bỏ qua rồi”.

Sau Động Sơn từ biệt Đạo Minh, lúc sắp ra đi Ngài có tặng một lời khuyên: “Học nhiều Phật pháp, làm lợi ích rộng lớn”.

Động Sơn nói: “Học nhiều Phật pháp mà không hỏi, thì làm sao mới là làm lợi ích rộng lớn ư?”.

Thiền sư Đạo Minh nói: “Ngay cả một vật cũng không trái”.

Trai

 

Mỗi lời của Thiền sư mầu nhiệm như hạt minh châu “Một vật cũng không chống trái”, muôn vật đều tùy duyên, đây là thuộc cảnh giới gì? Nếu muốn đạt được cảnh giới như thế thì phải có trí huệ như thế.

Lui một bước mà giảng thì không đạt được, nhưng chỉ cần trong lòng thường giữ ý niệm này thì sự nghiệp hiện thực và việc xử thế của chúng ta há không lợi ích ư?

◊◊———————————————————————————–◊◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
952442
Total Visit : 850754