Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Một gần một xa.

MỘT GẦN MỘT XA

Thích Thiện Phước

Thiền sư Giáp Sơn và Thiền sư Định Sơn cùng nhau đi làm việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Thiền sư Định Sơn nêu ra kiến giải của mình: “Trong cảnh luân hồi nếu như không có Phật thì sẽ không có sanh tử”.

Thiền sư Giáp Sơn không đồng ý, phản biện: “Ở trong luân hồi vì có Phật nên không còn mê hoặc ở sanh tử”.

Hai người giải quyết vấn đề không xong, liền cùng nhau lên núi để bái kiến Thiền sư Pháp Thường.

Thiền sư Pháp Thường thấy hai người kéo nhau đến liền hỏi: “Các ngươi đến đây để làm gì?”.

Thiền sư Giáp Sơn liền đem hai quan điểm thuật rõ một lần và xin Thiền sư Pháp Thường quyết đoán xem coi quan điểm của ai gần thiền lý.

Thiền sư Pháp Thường cười: “Ha ha! Một gần một xa”.

Thiền sư Giáp Sơn hỏi: “Vấn đề nào gần?”.

Thiền sư Pháp Thường không nói thẳng vấn đề mà chỉ nói: “Ngươi tạm thời trở về đi, ngày mai lại”.

Ngày thứ hai, Thiền sư Giáp Sơn y theo lời đến yết kiến Thiền sư Pháp Thường, xin câu trả lời, Thiền sư Pháp Thường nói: “Gần thì không hỏi, hỏi thì không gần”.

2.1

Cái biết rõ ràng chơn chánh không phải từ người khác mà được, mà là người có kiến địa chơn chánh sáng suốt và lòng tự tin, không cần phải nương vào ở bên ngoài mà xác lập. Cuối cùng Thiền sư Giáp Sơn không nắm bắt trọn vẹn.

Trong sinh hoạt cũng không thiếu những hạng người như thế, sự việc như thế, người có lòng tin mãnh liệt, không chỉ tự mình quả cảm sáng suốt, lại còn có thể cảm hóa lòng tin cho người xung quanh.

◊-◊——————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
306287
Total Visit : 204599