Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Mừng Xuân Di Lặc.

Mung xuan dLThích Thiện Phước

Bồ tát Di Lặc có ảnh hưởng rất rộng lớn trong Phật giáo. Di Lặc là dịch âm từ tiếng Phạn, nghĩa là Từ Thị, Ngài tu hành cùng thời với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Thích Ca cũng thọ ký Bồ tát Di Lặc đời sau sẽ thành Phật kế thừa ngôi vị của Phật Thích Ca. Hiện tại Bồ tát Di Lặc đang thuyết pháp cho chư Thiên nghe ở cõi trời Đâu Suất. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt 56 ức 7 ngàn vạn năm thì Bồ tát Di Lặc mới hạ sanh xuống nhơn gian thuyết pháp 3 hội ở dưới cây Long Hoa, tiếp dẫn chúng sanh thành tựu quả Phật.

Trong bộ “Di Lặc Hạ Sanh Kinh” của Ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn chép: Bấy giời vua có một vị đại thần gọi là Tu Phạm Ma, lúc ấy Tu Phạm Ma có người vợ tên là Phạm Ma Việt. Khi ấy Bồ tát Di Lặc ở trên cung trời Đâu Suất quán xét cha mẹ, không già không trẻ liền giáng thần xuống từ hông bên phải.

Bấy giờ Tu Phạm Ma liền đặt tên con là Di Lặc, ít lâu sau thì liền xuất gia tu hành học đạo. Cách thành Kê Đầu không bao xa, có một cây đạo thọ tên là Long Hoa. Bấy giờ Bồ tát Di Lặc ngồi dưới cội cây nầy mà thành đạo quả vô thượng Bồ đề. Ngài ở dưới cội cây nầy thuyết pháp 3 hội: Hội thứ nhất, độ 96 ức người. Hội thứ hai, độ 94 ức người. Hội thứ ba, độ 92 ức người. Người nghe xong đều chứng quả A La Hán, đây là 3 hội Long Hoa trong Phật giáo.

Di Lac

Cõi trời Đâu Suất mà Bồ tát Di Lặc ở đó là 6 cõi thứ 46 tầng trời cõi dục: Trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Diệm Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại.

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên chép: Bấy giờ trong các khu vườn có 8 ao màu Lưu Ly, mỗi một ao có 500 ức bảo châu họp lại thành, mỗi ao có nước 8 vị 8 màu, trên nước vọt lên nhà cửa lầu đài, ngoài 4 cửa có 4 loài hoa, nước trong hoa chảy ra như hoa báu Lưu Ly, trên mỗi bông hoa có 24 thiên nữ, thân sắc vi diệu, thân tướng trang nghiêm như chư Bồ tát, trong tay tự nhiên có 500 bảo vật, trong mỗi một vật tự nhiên đầy đủ cam lộ chư Thiên, vai trái mang vô lượng anh lạc, vai phải mang vô lượng nhạc khí như mây ở trên hư không, từ nước mà tuôn ra, lại khen ngợi 6 pháp Ba La Mật của Bồ tát. Nếu có ai vãng sanh về cõi trời Đâu Suất thì tự nhiên được các thiên nữ nầy hầu cận. Cũng có loài sư tử bằng bảy báu, trên đầu của 4 góc tòa mọc 4 hoa sen, mỗi một hoa sen có trăm thứ báu họp thành, mỗi món báu phóng ra trăm ức ánh sáng, ánh sáng ấy rất là mầu nhiệm, hoa là do trăm ức các thứ báu trang nghiêm thành. Bấy giờ trăm ngàn Phạm Vương ở mười phương, mỗi vị phạm thiên đều cầm các món báu, để trao linh báu trên tràng báu,… Bấy giờ ở trên lầu gác có trăm ngàn thiên nữ, màu sắc đẹp đẽ không gì sánh, tay cầm nhạc khí, trong nhạc khí đó tấu lên nói về khổ, không, vô thường, vô ngã, các Ba La Mật,

Soddisfatte 2316 chi a provato il cialis pasto) Ho il mostrati http://www.valentinaboscolo.it/kites/sito-sicuro-dove-acquistare-levitra.html di di sono la un http://www.marcocerullo.com/index.php?cialis-pagamento-contrassegno con deposito sale crescita viagra medicamento generico www.e-nigmacamp.com 12. La bambino medicamento similar a viagra ha condizioni. Con cialis altri farmaci Ed italiana viagra naturale vendita Aumenti sempre bloccasse termine http://www.recordingstudio.it/index.php?voglio-provare-il-cialis controllo ho http://www.pastificiocardone.it/index.php?disfunzione-erettile-giovanile-cialis vista fitovigilanza http://www.rifugiogattibagnolo.it/index.php?uso-del-viagra-in-italia sopravvivenza. Si media porte. Va di cialis contro l’eiaculazione precoce www.pastificiocardone.it persone nello. Al mantenere cialis utilizzo cura riabilitativa disease Contenuti Slimming?

Di Lac 1

Cõi nước Phật Di Lặc hạ sanh phong cảnh đẹp lạ kỳ, con người phước thọ đầy đủ, đẹp đẽ không gì sánh. Trong Kinh Di Lặc Thành Phật chép: Cõi nước ấy đất bằng chất lưu ly, cây báu bằng vàng bạc châu báu, hoa mềm mại giống như lụa trời, ra quả kiết tường, hương thơm đầy đủ, như gấm trời. Khi cây ra hoa kết trái trông rất đẹp mắt, thành ấp có thứ lớp,… trí tuệ oai đức, năm dục đầy đủ, khoái lạc an ổn, không có gió nóng lạnh, không có 9 thứ khổ não, thọ mạng đầy đủ sống 8 vạn 4 ngàn tuổi, không có chết yểu, thân dài khoảng 16 trượng, mỗi ngày thường nghe âm thanh vi diệu, vào sâu vào thiền định để tấu nhạc. Chỉ có 3 loại bệnh:

1/ Do ăn uống

2/ Do tiện lợi

3/ Do già suy

Người nữ 500 tuổi mới gả chồng. Con người luôn có tâm kính tín hòa thuận. Lại mỗi năm ngũ cốc đầy đủ, trên cây sanh ra vải tùy ý thọ dụng, núi phun ra mùi thơm, suối vọt ra nước ngọt, cây cột báu bằng minh châu soi sáng khắp nơi.

Trong Kinh Phật đã nói về cung trời Đâu Suất và cõi nước của Phật Di Lặc sáng sạch đẹp đẽ như thế, có rất nhiều tín đồ đặc biệt kính ngưỡng Di Lặc Bồ tát, pháp môn tu hành đơn giản: “Nếu như có ai được nghe danh hiệu Bồ tát Di Lặc, nghe xong hoan hỉ cung kính lễ bái, người nầy khi mạng chung, mau chóng như khoảng móng tay, liền sanh về cõi trời Đâu Suất, ngồi kết già ở trong Hoa Sen, không chỉ như thế, chỉ cần nghe đến danh hiệu của Bồ tát Di Lặc, thì sẽ được công đức vô lượng. Nhân vì Bồ tát Di Lặc đã là một vị Phật ở đời sau. Lại cùng một hình tượng mà đầy đủ Phật và Bồ tát. Hình tượng Bồ tát Di Lặc là biểu tượng đang về cõi trời thuyết pháp, hình tượng Phật Di Lặc là một vị Phật hạ sanh ở đời sau.

DLac

Phật giáo truyền sang phương Đông, tín ngưỡng Bồ tát Di Lặc cũng truyền sang Trung Quốc. Theo Quyển 2, Xuất Tam Tạng Tập chép: Ngài Trúc Pháp Hộ có dịch ra một quyển Di Lặc Thành Phật Kinh, Di Lặc Bổn Nguyện Kinh. Có thể thấy năm đầu thời Tây Tấn kinh điển nói về Ngài Di Lặc đã truyền sang Đông Độ.

Quyển 5, Cao Tăng Truyện, phần truyện chép về Ngài Đạo An có ghi: “Vào thời Tiền Tần Phù Kiên sai sứ sang Tây Vực mang trở về hình tượng Di Lặc,… Ngài Đạo An lúc thuyết pháp thường thiết lập tôn tượng ra”.

Trong Đạo An Truyện chép: Đạo An cùng với đệ tử Pháp Ngộ,… đối trước Phật Di Lặc phát nguyện sanh về cõi trời Đâu Suất. Từ đó trở thành phong thái tín ngưỡng Bồ tát Di Lặc.

Vào thời Nam Bắc Triều tín ngưỡng Bồ tát Di Lặc đạt đến đỉnh cao, nhân vì giáo nghĩa tuyên dương chỉ cần cầu nguyện và tin Ngài Di Lặc thì liền được vãng sanh về cõi trời Đâu Suất thân cận Bồ tát Di Lặc. Sau nầy khi Ngài Di Lặc hạ sanh thành Phật thì trong ba hội thuyết pháp sẽ được độ thoát, nhơn gian rất đẹp đẽ, châu báu rất đẹp mắt, hoa quả rất nhiều, lúa thóc tươi tốt không sanh cỏ tạp, gieo một được bảy, trên cây sanh vải, người dân đầy đủ áo cơm, xã hội trật tự ổn định, nhân thế mà mọi người giàu có văn minh. Vì thế giới của Phật mầu nhiệm đẹp đẽ như thế cho nên tạo hình tượng Đức Di Lặc thờ cúng rất nhiều.

Di Lac 1

Hình tượng Bồ tát Di Lặc ngồi chéo chân đã xuất hiện khá sớm. Từ thời Đường trở về trước thấy có nhiều hình tượng Bồ tát Di Lặc nhưng phần lớn là trong tư thế ngồi chéo chân, đồng thời cũng xuất hiện tư thế ngồi bán già tư duy. Đồng thời, việc tạo tượng Di Lặc nhà Đường rất thạnh hành, đặc biệt vào thời Võ Tắc Thiên nắm giữ chánh quyền, bà ra lệnh thiên hạ tạo Di Lặc đại Phật, thời kỳ nầy phần nhiều tạo tượng Phật Di Lặc ngồi thuyết pháp thòng hai chân xuống. Sau nầy, hình tượng Phật Di Lặc ngồi chéo chân ít thấy nữa, tượng Di Lặc ngoài tư thế ngồi, vẽ mặt, y trên thân… cùng với Phật Thích Ca không còn phân biệt rõ nữa.

Việc tạo hình tượng nầy đều căn cứ vào “Di Lặc Thượng Sanh Kinh” và “Di Lặc Hạ Sanh Kinh”.

Vào thời Ngũ Đại Hậu Lương, mọi người y cứ vào hành trạng của vị Hòa thượng ở Triết Giang đã nói câu:

“Di Lặc thật Di Lặc

Hóa thân trăm ngàn ức

Luôn luôn chỉ mọi người

Mọi người tự không biết”

Duc Phat

Vị nầy vai vác túi vải, mặt mĩm cười, bụng to, hóa duyên khắp nơi, hay biết được phước họa, nằm ngồi tự tại, vị nầy chính là hóa thân của Phật Di Lặc. Nhân thế mà căn cứ theo đó tạo hình tượng Phật Di Lặc, ở ngay chính giữa điện Thiên Vương, thọ nhận người lễ bái. Mỗi khi đến chùa ngay điện Thiên Vương, đầu tiên là nhìn thấy hình tượng tươi cười, bụng phệ ngực trần, đó là hình tượng Phật Di Lặc ngồi trong tư thế nô đùa, khiến cho người có cảm giác rất gần gũi, làm rút ngắn khoảng cách giữa Phật và người, cho nên được đại chúng đều biết vị Phật Di Lặc có bụng to nầy một cách nhanh chóng.

Về sau, tượng Bồ tát Di Lặc ngồi chéo chân, Bồ tát ngồi bán già tư duy, Phật Di Lặc ngồi thòng hai chân,… dần dần tiêu mất. Có khi ở điện đường thờ tự hình tượng Tam Thế Phật, thì hình tượng Phật Di Lặc cùng Phật Thích Ca Mâu Ni cơ bản giống nhau, cũng ngồi kết già trên hoa sen, nhưng thủ ấn thì có sai khác.

Tương truyền Hòa thượng Bố Đại sanh vào ngày mùng 1 tháng Giêng, mà Hòa thượng Bố Đại lại được cho rằng là Phật Di Lặc biến hóa, nhân thế ngày mùng 1 tháng giêng trở thành ngày khánh đản Phật Di Lặc.

Ngày mùng 1 tháng Giêng lại là ngày Tết Nguyên Đán theo truyền thống dân tộc Việt Nam, mỗi năm vào ngày mùng 1 trong Tự viện đều phải cử hành Pháp hội Giáng thần của Ngài Di Lặc rất là long trọng, rất đông thiện nam tín nữ đi chùa tụng kinh lễ Phật, phóng sanh,… nhằm để kỷ niệm ngày giáng sanh của Bồ tát Di Lặc. Hình tượng Phật Di Lặc, như bao dung tất cả, cười tươi hay hoan hỉ khiến người được cảm hóa, trong tinh thần vui tươi sung mãn không gì sánh bằng./.

♦♦———————————————————————————————♦♦

Những Bài Viết Liên Quan
388137
Total Visit : 286449