Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Mười loài cô hồn.

Muoi loaiThích Thiện Phước

(一)。一切守疆護界。陳力委命。軍陣相持。為國亡身。官員將士。兵卒孤魂眾。

1. - Nhất thiết thủ cương hộ giới trần lực ủy mạng quân trận tương trì, vị quốc vong thân quan viên tướng sĩ binh tốt cô hồn chúng. – Tất cả những vị cô hồn do giữ gìn bờ cõi, dốc hết sức mình bỏ mạng ở quân trận, vì nước quên mình, quan viên tướng sĩ, binh tốt.

(二)。一切負財欠命。情識拘繫。生產致命。冤家債主。墮胎孤魂眾。

2. - Nhất thiết phụ tài khiếm mạng, tình thức câu hệ sanh sản trí mạng, oan gia trái chủ đọa thai cô hồn chúng. – Tất cả những cô hồn do khi sống không có tiền tài mất hết tánh mạng, tình thức nương vào việc sanh sản mà bỏ mạng, các oan gia trái chủ bị sẩy thai.

(三)。一切輕薄三寶。不孝父母。十惡五逆。邪見孤魂眾。

3.- Nhất thiết khinh bạc tam bảo, bất hiếu phụ mẫu, thập ác ngũ nghịch tà kiến cô hồn chúng. – Tất cả các cô hồn khi còn sống do khinh khi Tam Bảo bất hiếu cha mẹ tạo thập ác ngũ ngịch tà kiến.

(四)。一切江河水溺。大海為商。風浪飄沈。採寶孤魂眾。

4.- Nhất thiết giang hà thủy nịch đại hải vi thương, phong lãng phiêu trầm thái bảo cô hồn chúng. – Tất cả những cô hồn chết đuối ở dưới sông nước, vượt qua biển cả để kinh doanh bị sóng gió dập vùi trôi dạt đi tìm của báu.

 

()。一切地。邪見致命。蠻Z夷孤魂?眾。

5.- Nhất thiết biên địa tà kiến trí mạng man di cô hồn chúng. – Tất cả các cô hồn ở các vùng biên địa bốn phương mất mạng không có chánh kiến.

Nen thap

 

(五)。一切邊地。邪見致命。蠻夷孤魂眾。

6.- Nhất thiết phao ly hương tinh khách tử tha châu, vô y vô thác du đãng cô hồn chúng. – Tất cả những cô hồn của những người từng rong ruổi cách biệt quê hương, bỏ mạng ở xứ người, không nơi nương tựa không ai để cậy nhờ.

(六)。一切拋離鄉并客死他州。無依無托。游蕩孤魂眾。

7.- Nhất thiết hà tĩnh đao sách phó hỏa đầu nhai, tường băng ốc đão, thọ chiết nham tồi, thú giảo trùng thương hoạnh tử cô hồn chúng. – Tất cả những cô hồn bị chết oan vì sông giếng đao chém, chết cháy, nhảy xuống vực sâu, tường ngã, nhà sập, cây đè, núi lở, thú cắn, trùng làm tổn thương.

(七)。一切河井刀索。赴火投崖。牆崩屋倒。樹折嵒摧。獸咬虫傷。橫死孤魂眾。

8.- Nhất thiết ngục trung trí mạng bất tuân vương pháp, tặc khấu thiết đạo, bảo khuất hàm oan, đại tịch phân thi, phạm pháp cô hồn chúng. – Tất  cả các cô hồn đã mất mạng trong tù do không tuân phép vua, cướp đoạt trộm cắp, mang nổi oan khiên, chết bị phanh thây do phạm pháp.

(九)。一切奴婢給使。懃勞陳力。委命貧賤孤魂眾。

9.- Nhất thiết nô tỳ cấp sử, can lao trần lực ủy mạng bần tiện cô hồn chúng. – Tất cả các cô hồn làm nô tỳ phục dịch, cực khổ hết sức mình, nghèo hèn bỏ mạng.

(十)。一切盲聾瘖啞。足跛手瘸。疾病纏綿。癰疽殘害。鰥寡孤獨。無靠孤魂眾。

10.- Nhất thiết manh lung ám á, túc bí thủ quyện, tật bệnh triền miên ung thư tàn hại quan quả cô độc vô kháo cô hồn chúng. – Tất cả các cô hồn đui điếc ngọng câm, chân khập khiểng, tay tàn tật, bệnh hoạn liên miên, ung thư tàn hại, góa bụa, không nơi nương tựa.

◊-◊——————————————————————————–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
367262
Total Visit : 265574