Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Năm vị Tỳ kheo ơ vườn Lộc Dã.

oc daThích Thiện Phước

 

 Cách cây bồ đề núi Ca Da khoảng hơn 200 km đây là ranh giới giữa sông Hằng và sông Ba La Nại có một khu rừng gọi là rừng khổ hạnh, nơi đây u tịch cây cối rậm rạp, vườn Lộc Dã ở trong khu rừng này. Tại đây hiện có năm vị Tỳ kheo đang ngày đêm tu khổ hạnh. Năm vị đó là: Kiều Trần Như, A Xá Bà Thệ, Ma Ha Bạt Đề, Ma Nam Câu Lợi, Thập Lực Ca Diếp. Phật Đà từ ngàn dặm xa xôi đến đây để độ thoát năm vị Tỳ kheo này, họ là những người từng đồng cam cộng khổ với Phật trước đây.

Năm vị nầy đã từng cùng tu khổ hạnh với Phật nhưng vì không biết nguyên do Phật Đà từ bỏ khổ hạnh nên đã hiểu lầm Ngài, cho nên khi thấy đức Phật họ đều tỏ ra thờ ơ, không thèm để ý. Nhưng khi Phật đến gần, họ lại bị nhiếp hóa bởi tướng tốt, dáng vẻ uy nghi của Ngài. Họ mời Phật ngồi và cả năm người không hẹn mà cùng quỳ xuống đảnh lễ trước Phật.

 “Tất Đạt Đa, chúng ta chỉ mới cách biệt một tháng, người sao lại có nhiều biến đổi như thế!” Kiều Trần Như khẩn thiết hỏi.

“Các vị đừng gọi ta là Tất Đạt Đa, đó chỉ là tên khi còn ở thế tục, nay ta đã thành Phật, là con thuyền từ bi trong biển khổ của chúng sanh, là vị Thầy của trời và người.” Phật hiền từ trả lời.

1

 “Phật Đà, người làm sao có thể thành tựu đại hạnh? Tại sao từ bỏ khổ hạnh mà vẫn có thể thành Phật.” Kiều Trần Như không hiểu rõ bèn hỏi.

 “Này Kiều Trần Như! Nếu như các vị mãi chấp trước vào việc tu khổ hạnh thì mãi mãi không thể thành tựu chánh giác. Cứ tu hành mà chấp khổ hay vui thì mãi mãi không phải là căn bản chánh đạo. Đầu tiên phải vứt bỏ khái niệm khổ vui, mới có thể đi trên đường giác. Nếu như các vị muốn thành tựu chánh giác thì phải tu học Bát Chánh Đạo, đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chỉ có thực hành như thế mới thoát khỏi vô minh phiền não, chứng đắc thanh tịnh tịch diệt”.

Nhóm năm người Kiều Trần Như nghe Phật nói xong dần dần có thể thông đạt phương pháp tu hành, tỏ suốt được chân lý giải thoát, lúc này họ không ngừng tán thán và vui mừng.

 Sau đó Phật lại khai thị cho nhóm năm người Kiều Trần Như về Tam Chuyển và Tứ Thánh Đế, giúp họ chứng ngộ quả thánh đạt đến giải thoát. Đây được coi như lần đầu Phật chuyển pháp luân.

 Năm vị hành giả này nghe Phật thuyết pháp xong liền quy y Phật, họ trở thành năm vị Tỳ kheo sớm nhất sau khi Phật thành đạo. Từ đó phụng hành Phật Pháp và đi theo Phật. Lúc này Phật, Pháp, Tăng đều đầy đủ tại thế gian nên gọi là Tam Bảo. Sự giáo hóa của Phật chính là kết hợp của Tam Bảo cho nên mới có thể truyền bá khắp thế gian, tiếp dẫn chúng sanh bước vào ánh sáng của con đường giải thoát./.

◊–◊————————————————————-◊–◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1068968
Total Visit : 967280