Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Nghe Pháp

KHAI THỊ PHẬT ĐẢN – THÍCH LỆ TRANG

Phú Nguyễn · KHAI THI MUNG PHAT ĐAN SANH – Thích Lệ Trang – Part

Chạp mộ và những tập tục ngày Tết

Hội Phước Ngày Xuân

Giải thoát – TT. Thích Lệ Trang thuyết giảng.

“Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” – Nha Mân, ngày 02/10/Ất Mùi.

Nhớ ơn – TT. Thích Lệ Trang.

Sám hối – TT. Thích Lệ Trang.

 

Kinh Vu Lan – Thích Thiện Phước.

Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát!

Tâm lân mẫn – TT. Thích Lệ Trang.

Video: Lễ Chẩn tế Giỗ tổ Khai sơn Chùa Hội Phước 2015 (4/5).

   

Video: Lễ Chẩn tế Giỗ tổ Khai sơn Chùa Hội Phước 2015 (3/5).

201041
Total Visit : 99353