Thứ 3, ngày 10 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
806112
Total Visit : 704424