Thứ 7, ngày 18 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
822466
Total Visit : 720778