Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
783494
Total Visit : 681806