Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
“TÀO KHÊ NƯỚC CHẢY VỀ ĐÔNG, Y BÁT NỐI DÕI LÂU KHÔNG NHỚ NGÀY, TRĂNG THIỀN NÀO KHÁC XƯA NAY, CHÂU HOÀN ẤN CHỨNG ĐÃ DÀY LÒNG TU”
Nếp Sống Nhà Thiền

Thiên đản – Lộ vai cung kính.

Phật giáo trước khi truyền vào phương Bắc, tại Tây Vực này vốn có tập tục lộ bày vai hữu. Thiên đản, nói đơn giản cho dễ hiễu là để lộ vai.

Hỗ quì và hồ quì

Trong sinh hoạt lễ nghi Phật Giáo, hằng ngày khi lên chùa tụng kinh lễ sám, có khi thì đứng, ngồi, lạy, quì, xá,… nói chung tất cả những cung cách trên, đều thể hiện lòng tôn kính Phật.

Công đức thí thực

Trong Phật giáo, “Thí Thực” tức là đem thức ăn uống bố thí cho người khác loài khác. Phật giáo cho rằng:

Trai đàn Chẩn tế Bạt độ

Giải oan Bạt độ có nghĩa là cởi bỏ oan khiên trói buộc ; nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê và bến giác.

Tu tập theo hạnh xuất gia

Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới hạn trong một ngày một đêm.

Hỏa hóa trong nhà Phật

Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt,

701651
Total Visit : 599963