Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Thông bạch

THÔNG BẠCH LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN

THÔNG BẠCH         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.         Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni.         Kính thưa quý thiện nam tín phật tử.         Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức […]

367272
Total Visit : 265584