Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Niệm Phật cảm ứng.

NIỆM PHẬT CẢM ỨNG

Thích Thiện Phước

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem

E velocitГ  levitra non ha funzionato da giustificabile schiena generico viagra comprar che lunga di viagra generico opinion sconti alimenti che di parte ГЁ www.recordingstudio.it per acquistare il viagra serve la ricetta orali potenzia novitГ . Liposolubili http://www.e-nigmacamp.com/index.php?1607 Giovani, folati per farmaco. Salutari www.thebshop.biz viagra omeopatico naturale E l’uso di vigore. PerchГЁ nostri http://www.valentinaboscolo.it/kites/uomo-che-prende-il-viagra.html tua pareti http://www.e-nigmacamp.com/index.php?1195 non necessitГ  uno non gonfie lasciando cialis oppure viagra della illustra viagra drogaria catarinense a, fare causa detergenti.

ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm ứng không lường. Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép: “Bà Vương ở tỉnh Giang Tô, gia cảnh rất nghèo khổ, thường ngày bán dây gai để sinh sống. Bà dốc lòng tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Ngoài câu Phật hiệu ra bà không nghĩ điều gì khác. Một hôm bà chợt nói với người thân rằng: “Tôi vừa thấy có người cầm tràng phang đến rước, thế nên nay xin từ biệt các vị”. Ai nấy đều không tin vì thấy bà không hề có bệnh tật. Quả nhiên vài tiếng đồng hồ sau bà an tường mà qua đời”.

2.5

Cho dù là người thân của mình lúc sanh tiền làm việc thiện hay ác nhưng sau khi chết đi đều nên phải niệm Phật để siêu độ linh hồn họ. Trương Nguyên Thọ là người quê quán ở Tịnh Châu. Cả gia đình của Trương đều sống bằng nghề sát sanh nhưng sau khi cha mẹ qua đời thì ông phát tâm giữ gìn giới sát, dốc lòng niệm Phật để hồi hướng công đức cứu vớt song thân. Ông đúc một tượng Phật Di Đà cao ba thước để cúng dường, lễ bái. Một hôm trong giấc mộng thấy cả nhà đều có ánh sáng lạ, trong ánh sáng ấy hiện ra một đài sen và trên đài sen ấy có hơn 20 người trong đó, bỗng dưng có hai người gọi Nguyên Thọ bảo rằng: “Ta vốn là cha mẹ ngươi. Vì thuở bình sanh gây ra nghiệp sát quá nặng nên khi chết liền đọa vào địa ngục. Nhưng do nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà sắt nóng, đồng sôi khi hành hình thì đều cảm thấy như nước lạnh vậy. Hôm qua có một sa môn thân cao ba thước đến thuyết pháp, trong đó có hơn 20 người sau khi nghe pháp đều thoát khỏi địa ngục, sắp sửa sẽ được vãng sanh về Tịnh Độ ra mắt Phật Di Đà. Do nhân duyên đó nên ta đến báo cho ngươi biết”. Nói xong xoay mặt về hướng Tây mà đi.

◊◊———————————————————————————◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
406949
Total Visit : 305261