Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ở đây không có nô tỳ.

O dayThích Thiện Phước

          

Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ tham yết với Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên, hỏi: “Nếu như lìa định học và huệ học, Hòa thượng dùng pháp gì để khai thị thiền đạo cho người?”.

Thạch Đầu đáp: “Trong ta đây không có nô tỳ thì cần gì phải lìa bỏ”.

Đạo Ngộ lại hỏi: “Làm thế nào để tỏ ngộ?”

Thạch Đầu hỏi lại: “Ngươi có phải là người thể hội có “không” ư?”.

Đạo Ngộ đáp: “Loại thể hội này không phải ngày nay mới có”.

Thạch Đầu lắc đầu nói: “Không phát hiện ngươi chính là người ở nơi đó đi qua”.

Đạo Ngộ đáp: “Hòa thượng làm thế nào để giấu đi sự vu cáo hãm hại?”.

Thạch Đầu chỉ Đạo Ngộ nói: “Ngươi còn chấp trược vào kiến địa thân thể”.

Đạo Ngộ cúi đầu trầm tư giây lâu nói: “Tuy biết là thế, nhưng rốt ráo thì làm sao mở bày được người sau?”.

Thạch Đầu quát một tiếng: “Ngươi nói cái nào là người sau?”.

Đạo Ngộ ngay nơi lời nói đó bỗng dưng có lối tỏ ngộ, do vì kiến giải còn thừa trong tâm bị trừ sạch đi.

Nen GTT

 “Định học, huệ học, người trước, người sau”, Thiền sư Đạo Ngộ trong một niệm thiền lại có mảy tơ chưa hết.

Trần cấu thế gian tuy đã đem trừ bỏ, nhưng khó tránh khỏi sự đắm nhiễm một ít tục khí, không bằng thổi một ngọn thiền phong lìa ý thức. Nghe một tâm khúc bặt dứt lo nghĩ, trừ bỏ một chút trần lao, mở toang một chút ưu tư, đó là bí quyết để điều hòa cuộc sống.

◊-◊————————————————————————–◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
306287
Total Visit : 204599