Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

OAI NGHI NHÀ PHẬT

OAI NGHI NHAØ PHAÄT

Thích Thiện Phước

Oai nghi là tác phong của một người có tu dưỡng, đặc biệt nhất là người xuất gia không thể thiếu. Vì đây là đại biểu cho một tập thể, nét đẹp xuất thế. Phải có dáng dấp như voi chúa, như Tỳ kheo Mã Thắng. Sau đây chúng ta tìm hiểu về những chi tiết để tạo nên vẻ đẹp ấy.

Trong nhà Phật thì tất cả mọi cử chỉ đi đứng ngồi nằm, nói năng đều phải đúng như pháp. Nhà Phật lưu truyền rộng rãi 4 oai nghi, bao quát cả 4 phương diện.

Mối liên hệ giữa Thầy và Trò, Trò và Thầy trong giáo dục Phật giáo

Đi, ý nói người tu tập, trong cử chỉ bước đi, tâm không hướng theo ngoại cảnh, không có vội vàng, luôn ở trong chánh niệm để thành tựu tam muội, đúng như pháp mà đi.

Đứng, ý nói người tu tập, không đứng phi thời, giả như có đứng thì phải đúng chỗ, thường nhớ nghĩ việc cúng dường Tam bảo, khen ngợi kinh pháp, rộng vì người giải nói, tư duy nghĩa kinh, như pháp mà đứng.

Ngồi, ý nói người tu tập, kết già ngồi yên, xem xét thật tướng, bặt dứt hết các sự lo nghĩ, vắng lặng rỗng rang, oai nghi đoan chánh, như pháp mà ngồi.

Nằm, ý nói người tu tập, không nằm phi thời vì để điều nhiếp thân tâm, giả như nằm thì nghiêng hông bên phải, không quên chánh niệm, tâm không mờ tối, như pháp mà nằm.

Người xuất gia ngoại trừ 4 oai nghi nói trên thì trong sinh hoạt hằng ngày có rất nhiều khuôn phép, ý nói trong mỗi cử chỉ động niệm điều hợp với oai nghi.

Việc tụng niệm những bài kệ này nhằm thể hiện tinh thần đại thừa Phật giáo, cầu nguyện cứu độ chúng sanh trong mọi thời khắc.

Sự nghiệp của người học Phật là để giải thoát, có tâm cung kính thì thành tựu được nhân cách đạo đức. Nếu oai nghi chưa am tường, mà có thể tự tu tự đắc, thâm nhập Phật đạo, thì thật hiếm thấy. Do vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần phải giữ gìn chánh niệm, thực tập oai nghi trong mọi thời khắc.

 ◊-◊———————————————————————————-◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406967
Total Visit : 305279