Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Phật giáo hóa ở nước Việt Kỳ

PHẬT GIÁO HÓA Ở NƯỚC VIỆT KỲ

Thích Thiện Phước

        Có một lần đức Phật đến nước Việt Kỳ thuyết pháp, đi qua rất nhiều thôn xóm. Đầu tiên đến nước Tỳ Xá Ly, sau cùng là đến thành Ba Liên Phất để thuyết pháp. Phật Đà ngồi ngay thẳng dưới gốc cây, đem giáo pháp của mình thuyết giảng cho mọi người, tín đồ Phật giáo ở thành Ba Liên Phất nhìn thấy tướng uy đức viên mãn của Phật đều rất cảm động bèn hướng về Phật đảnh lễ.

        Phật Đà đã 80 tuổi, người biết phải dựa vào ứng thân trụ thế để độ hóa đại chúng hữu duyên. Phật Đà ở thành Ba Liên Phất nói với đại chúng: “Các vị! Các vị tin và phụng hành theo giáo pháp của ta, thứ nhất phải quy y tam bảo Phật Đà, Giáo Pháp, Tăng Già, mới là tín đồ của Phật giáo. Sau khi quy y Tam bảo phải nghiêm trì ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người thọ ngũ giới có năm công đức:

Thứ nhất cầu gì được nấy.

Thứ hai tiền tài lợi ích không ngừng gia tăng.

Thứ ba được mọi người kính yêu.

Thứ tư tiếng tốt truyền bá khắp nơi.

Thứ năm sau khi chết được lên cõi trời.

         Người giữ năm giới này nếu như cộng thêm việc gieo trồng thêm phước đức và niệm Phật thì có thể vãng sanh Tây phương cực lạc bất thối chuyển.

Hinh Phat giao hoa

         Nếu như không niệm Phật lại phạm giới thì có năm tổn thất:

Thứ nhất sở nguyện bất thành.

Thứ hai tiền tài dễ dàng mất đi.

Thứ ba bị người khác xem thường.

Thứ tư tiếng ác đồn xa.

Thứ năm sau khi chết đọa địa ngục.

         Ngoài ra, Phật Đà còn nói về giáo lý thiện ác, nhân quả báo ứng. Sau khi nói xong mọi người đều không nỡ rời khỏi. Những lời dạy của Phật khiến mọi người đều rất cảm kích, họ đều sợ rằng tương lai sẽ không còn được nghe pháp âm của Phật khai thị.

         Sáng hôm sau, Vua A Xà Thế phái đại thần Vũ Xá đến hỏi đức Phật về tình hình nước Việt Kỳ.

        Phật Đà là bậc đại trí nên đã biết mục đích của đại thần Vũ Xá đến, ý là muốn phát động chiến tranh với nước Việt Kỳ. Phật đợi Vũ Xá đảnh lễ xong, đầu tiên không nói với ông ta mà lại hỏi Ngài A Nan rằng: “Nầy A Nan! Nền chính trị của nước Việt Kỳ phải chăng là tự do bình đẳng?”

        A Nan trả lời: “Bạch Đức Phật Đà! Nền chính trị của họ rất tự do và bình đẳng!”

        Phật gật đầu và nói: “Thật đáng quý! Nhân dân nước Việt Kỳ rất đoàn kết, nước khác muốn xâm lược thật là điều không dễ dàng”.

        Đại thần Vũ Xá hiểu được những ẩn ý hàm súc của Phật qua lời Ngài nói với A Nan, cho nên ông đảnh lễ Phật và cáo từ rằng: “Bạch Đức Phật Đà! Con đã biết về nhân dân nước Việt Kỳ, cùng một tín ngưỡng, cùng một ý chí họ sẽ không bao giờ để mất nước. Cám ơn Phật Đà, con xin cáo từ!” Phật Đà biết rằng trận chiến này sẽ khỏi cho nên trong lòng rất hoan hỉ.

        Trước lúc rời khỏi thành Ba Liên Phất, Phật đã đến giảng đường giáo huấn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và có rất nhiều tín đồ đã quy y ở thành này, Ngài nói: “Nầy các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân! Hôm nay ta muốn nói về bảy pháp bất thoái, các vị hãy lắng nghe và suy nghĩ:

Thứ nhất thường xuyên nói điều chánh nghĩa.

Thứ hai trên dưới hòa ái tôn trọng lẫn nhau.

Thứ ba y theo pháp mà hành sự, không rời pháp chế.

Thứ tư phải tôn trọng Tỳ kheo có học vấn uyên thâm và nỗ lực hoằng pháp.

Thứ năm lòng tín ngưỡng phải kiên cố, phải có lòng hiếu kính.

Thứ sáu việc danh lợi nên nhường người trước, tiền tài không nên cất giữ nhiều.

Thứ bảy tu học Niết Bàn chánh đạo không được buông lung theo dục tình.

        Đây là bảy pháp bất thoái, không phân nam nữ già trẻ đều có thể phụng hành, thế gian là vô thường nhưng pháp là bất hoại. Ngoài ra còn có bảy pháp cần phải nhớ, nếu y theo đây mà thực hành thì sẽ trưởng dưỡng được thiện tâm, không nên đi ngược lại với pháp lý: Thứ nhất nên mong cầu ít việc, nhưng làm thì nên làm nhiều. Thứ hai thái độ trầm tĩnh, không nên nói nhiều, lời nói phải nhân từ, không nói ác ngữ. Thứ ba ngủ ít, không lười biếng, thân thường hành thiện, không hại chúng sanh. Thứ tư vì đại chúng mà làm việc, không nên đặt lợi ích của mình lên trên. Thứ năm không nên khen mình chê người, ý tâm hiền từ, thương xót người khác. Thứ sáu không giao du với kẻ ác, thân cận bậc thiện tri thức. Thứ bảy cầu pháp, giữ pháp, hoằng pháp, không quên chân lý vận hành này. Các vị! Đệ tử của ta nếu như có thể phụng hành bảy pháp bất thoái này, thì ngàn vạn năm sau giáo pháp của ta nhất định sẽ giống như mặt trời và mặt trăng đồng chiếu sáng khắp nơi, phổ cứu thế gian!”

        Phật Đà hết lòng dặn dò, không ngoài việc mong muốn, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng đệ tử nghe được tiếng Pháp của Ngài, tâm có thể thanh tịnh phát khởi lòng hoan hỉ dũng mãnh tu tập hộ trì chánh pháp.

        Hôm sau Phật Đà lúc sắp rời khỏi thành Ba Liên Phất hỏi Ngài A Nan rằng: “Nầy A Nan! Ai là người thiết kế ngôi thành này?” A Nan bạch rằng: “Cái thành này có sự đóng góp của đại thần Vũ Xá, do vì ông ta lo rằng nước Việt Kỳ sẽ khởi binh gây chiến để phòng bị nên đã cho xây dựng ngôi thành này” Sau khi nghe A Nan nói xong Phật Đà tiên đoán rằng: “Cái Thành này xây dựng rất đúng vị trí, là nơi mà hiền nhân cư trú, thương nghiệp cũng sẽ phát triển rất phồn vinh, chánh pháp có thể thực hành, dùng để phòng thủ chứ không phải dùng để xâm lược, kẻ thù không thể đánh vỡ. Nếu như tương lai thành này bị hoại thì nhất định là do một trong ba nguyên nhân sau: bị nước nhận chìm, lửa dữ thiêu hủy, người trong nước Việt Kỳ cấu kết với kẻ thù. Ngoài ra không có nguyên nhân nào khiến thành nầy bị hủy hoại”.

        Phật Đà khi đi qua sông Hằng, ra khỏi thành Ba Liên Phất, đại thần Vũ Xá rất tôn kính Phật, vì để tưởng niệm Phật, nên nơi thành mà Phật đi qua đổi tên thành là Kiều Đạt Ma. Kiều Đạt Ma là một tên họ khác của Phật khi Ngài còn tại thế./.

—————————-♦♦♦♦♦♦♦♦—————————

 

Những Bài Viết Liên Quan
989980
Total Visit : 888292