Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Phật độ Vua Hòa Mặc trở về Chánh pháp

   

  PHẬT ĐỘ VUA HÒA MẶC TRỞ VỀ CHÁNH PHÁP

      Hinh Phat

          Thuở xưa, có một nước lớn, nhà vua tên là Hòa Mặc, sống chốn biên thùy, chưa thấy sự hóa độ của Tam bảo, cho nên phụng sự ngoại đạo Phạm Chí, coi thường việc trị nước, theo lòng tin tưởng yêu tinh, sát sanh cúng tế tà thần ma quỷ.

         Gặp khi Hoàng Thái hậu bị bệnh tê liệt, thuốc men không giảm, nhà vua cho rước mấy bà đồng bóng đến cúng kiến và cầu an, nhưng năm tháng trôi qua bệnh vẫn không trị dứt. Đổi ý, vua cho thỉnh 200 Bà-la-môn trong nước dâng cúng ẩm thực, vua bạch hỏi :

            – Thái hậu bị khốn lâu ngày, chẳng biết vì sao mà phải ốm đau như vậy. Quý Thầy là bậc trí sáng biết nhiều về môn tướng pháp, đất trời, tinh tú, không gì chẳng thấu đạt, vậy xin cho biết nguyên do?

            Các Thầy Bà-la-môn tâu :

            – Ấy là vì tinh tú sai lạc, âm dương chẳng điều hòa cho nên mới sanh bệnh như thế.

             Nhà vua hỏi :

            – Vậy phải làm gì bây giờ để trừ bệnh?

            – Nên chọn một chỗ đất sạch sẽ ở ngoài thành, lập nơi đó một cái đàn và sắm cho đủ 100 cái đầu thú vật đủ loài và giết một đưa bé để tế thần.

            Vua nghe xong, tự thân cúi bái, dìu Thái hậu đến trước các Thầy Bà-la-môn quỳ lạy vâng lời, rồi ra lệnh sắm đủ các tế phẩm theo lời các Thầy dạy. Voi, ngựa, bò, dê, người được xua đi cả đoàn, tiếng khóc, tiếng kêu bi thảm chấn động đất trời.

            Thế tôn đại từ cứu khắp chúng sanh, xót thương sự ngu si thậm tệ của nhà vua, tự nói :”Làm sao lấy ác sát sanh mà mong cứu mạng người cho được?”. Nghĩ xong, Thế Tôn bèn theo dân chugns vào thành gặp nhà vua và bọn Bà-la-môn ngoài đường cửa Đông, đang xua đuổi thú vật đầu kia đi lại. Vua ở xa thấy Phật như mặt trời mới lên, như mặt trăng đèn Rằm, hào quang chiếu sáng đất trời. Dân chúng cũng thấy như thế và không ai không đem lòng kính mến.

            Nhà vua liền đi tới xuống xe, hạ lọng, chắp tay quỳ xuống làm lễ Thế tôn. Phật ra lệnh cho ngồi và hỏi nhà vua đi đâu. Vua vòng tay bạch:

            – Thái hậu đau ốm lâu ngày, thuốc men cầu đảo không hết, nay muốn làm lễ cúng sao cùng chư Thần Tứ sơn, Ngũ nhạc, để xin giải bệnh.

            Phật nói với nhà vua :

            – Xin Đại vương lắng nghe một lời. Muốn có gạo ăn thì phải cày bừa gieo giống ; muốn có giàu to thì phải bố thí ; muốn được sống lâu thì phải thực hành đại từ ; muốn được trí huệ thì phải học hỏi. Hành bốn việc ấy thì phải gieo giống náo sẽ được của giống ấy. Hễ là nhà giàu sang thì có bao giờ thích ăn những món ăn của hạng nghèo thấp. Chư Thiên lấy bảy báu làm cung điện, y thực không cầu tự nhiên mà có, há bỏ món ăn cam lộ mà đi dùng món ăn ô uế sao ? Cúng kiến dâm loạn, lấy tà làm chánh, giết mạng cầu mạng là tránh xa con đường sống vậy, còn sát hại nhiều mạng để cứu một người há được như thế sao?

            Tới đây, Thế tôn liền nói bài kệ :

                        Nhược nhơn thọ bá tuế                   Nếu muốn sống trăm tuổi

                        Cần sự thiên hạ thần                       Mà thờ thần thế gian

                        Tượng mà dụng tế tự                      Dùng voi, ngựa cúng kiến

                        Bất như thành nhứt từ                    Chẳng bằng làm một từ

            Vừa nói kệ vừa phóng hào quang làm sáng trời đất, trong “Tam đồ, bát nạn” chẳng loài nào chẳng vui mừng, mỗi mỗi phần mình. Vưa Hòa Mặc nghe nói diệu pháp lại thấy hào quang sáng chói, lòng rất hân hoan, liền được dấu đạo”. Còn Thái hậu nghe pháp, năm tình an vui, bệnh hoạn tiêu trừ. Hai trăm Phạm Chí thấy hào quang của Phật lại nghe lời Phật dạy, hổ thẹn ăn năn xin làm đệ tử. Phật nhận cho tất cả theo làm Sa môn./.

Trích Kinh Pháp Cú Thí dụ

Thích Thiện Pháp dịch

———————————————————————————————-

 

           

Những Bài Viết Liên Quan
971113
Total Visit : 869425