Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"
Kiến Thức Phật Pháp

Phật giáo hóa ở nước Việt Kỳ

Có một lần đức Phật đến nước Việt Kỳ thuyết pháp, đi qua rất nhiều thôn xóm. Đầu tiên đến nước Tỳ Xá Ly, sau cùng là đến thành Ba Liên Phất để thuyết pháp.

Ba anh em Ca Diếp có 1.000 đệ tử

Trên đường Phật đến núi Ca Da, Ngài từng tĩnh tọa dưới một gốc cây ở rừng khổ hạnh, lúc đó có một vị nữ thí chủ ôm theo một gói đồ chạy ngang qua,

Phước huệ song tu

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi bữa chỉ ăn ba muỗng cơm. Khi thí chủ cúng dường, lút sớt vài muỗng cơm thì thấy đã đầy bát.

Phật độ Vua Hòa Mặc trở về Chánh pháp

Thuở xưa, có một nước lớn, nhà vua tên là Hòa Mặc, sống chốn biên thùy, chưa thấy sự hóa độ của Tam bảo, cho nên phụng sự ngoại đạo Phạm Chí, coi thường việc trị nước, theo lòng tin tưởng yêu tinh, sát sanh cúng tế tà thần ma quỷ.

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín đồ Phật giáo không phải là một tháng mà chỉ có một ngày thôi.

987220
Total Visit : 885532