Thứ 2, ngày 17 tháng 2 năm 2020
" Mừng Xuân Di Lặc " Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý thiện tri thức một năm mới Thân Tâm Thường Lạc, Cát Tường Như Ý !

Phật Tỳ Bà Thi

Phat Ty ba thi

Ty Ba Thi

Phật Tỳ Bà Thi, vị Thế Tôn thứ 998 của kiếp Trang Nghiêm thời quá khứ.

Kệ rằng:

   

                   Thân từ trong vô tướng thọ sanh

                   Giống như huyễn sanh các hình tượng

                   Người huyễn, tâm thức xưa nay không

                   Tội phước đều không, không nơi trụ.

Kinh Trường A Hàm chép: “Lúc người sống 8 vạn tuổi, đức Phật này hiện ra đời, thuộc dòng Sát Đế Lợi, họ Câu Lợi Nhã, cha tên Bàn Đầu, mẹ tên Bàn Đầu Bà Đề ở thành Bàn Đầu Bà Đề, ngồi dưới gốc cây Ba Ba La, nói pháp ba hội, độ 34 vạn 8 ngàn người, thần túc có hai:

                   1/ Hiên Trà.

                   2/ Đề Xá.

Thị giả là Vô Ưu Tử Phương Ưng”.

Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”

Thích Thiện Phước dịch

Những Bài Viết Liên Quan
836037
Total Visit : 734349