Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Phật Tỳ Bà Thi

Phat Ty ba thi

Ty Ba Thi

Phật Tỳ Bà Thi, vị Thế Tôn thứ 998 của kiếp Trang Nghiêm thời quá khứ.

Kệ rằng:

   

                   Thân từ trong vô tướng thọ sanh

                   Giống như huyễn sanh các hình tượng

                   Người huyễn, tâm thức xưa nay không

                   Tội phước đều không, không nơi trụ.

Kinh Trường A Hàm chép: “Lúc người sống 8 vạn tuổi, đức Phật này hiện ra đời, thuộc dòng Sát Đế Lợi, họ Câu Lợi Nhã, cha tên Bàn Đầu, mẹ tên Bàn Đầu Bà Đề ở thành Bàn Đầu Bà Đề, ngồi dưới gốc cây Ba Ba La, nói pháp ba hội, độ 34 vạn 8 ngàn người, thần túc có hai:

                   1/ Hiên Trà.

                   2/ Đề Xá.

Thị giả là Vô Ưu Tử Phương Ưng”.

Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”

Thích Thiện Phước dịch

Những Bài Viết Liên Quan
970355
Total Visit : 868667