Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Thật không phải là đồ vật.

That khongThích Thiện Phước

 

Đại sư Liên Trì khi đang viết sách Thập Thiện Hạnh, có một vị Tăng du phương đến hỏi đại sư Liên Trì: “Nghe nói thiền thì không có việc gì đáng khen, không có việc gì đáng chê. Vậy lúc này Ngài  viết sách để làm gì?”.

Đại sư Liên Trì đáp: “Năm uẩn ràng buộc không có cảnh dừng, bốn đại bôn ba không gì bằng. Vậy ông sao có thể không nói thiện ác”.

Vị Tăng du phương không phục lại bài bác: “Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng có, các pháp thiện ác rốt ráo chẳng phải thiền”.

Đại sư Liên Trì nói: “Giả trang làm người biết việc phần nhiều tự cho mình là đúng, nhưng ngươi cũng không phải đồ thật, vậy thì thế nào? Ngoài thiện ác ra, lại luận bàn về người khác thì như thế nào?”. Vị Tăng du phương nghe nói không ngăn nổi sự giận tức, bèn khởi tâm sân hận đến nỗi xanh mặt.

Sư Liên Trì nói: “Sao ngươi không lau sạch những ô uế trên mặt đi”.

nmn

Tăng du phương tuy nói không sai, nhưng thiền thì đâu có thể nương vào công phu môi mép hư giả để vượt qua.

Nói đúng hơn, con người thật không phải là “đồ vật”, nhưng vì sao nghe đến điểm này, lại không nhẫn nhịn được mà còn khởi sân si?

Chú thích:

Bốn đại: Đất nước gió lửa.

Năm uẩn: Sắc thọ tưởng hành thức.

◊-◊———————————————————————————–◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
306279
Total Visit : 204591