Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Thiền là gì?

thien la giThích Thiện Phước

- Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng:

- Thế nào là Phật?

Sư nói:

- Không hướng bên ngoài tìm.

Tăng hỏi:

- Thế nào là tâm?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài tìm.

Tăng hỏi:

- Thế nào là đạo?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài kiếm.

2 vi t

Tăng hỏi:

- Thế nào là Thiền?

Sư nói:

- Chẳng hướng bên ngoài truyền.

Tăng hỏi:

- Rốt ráo thế nào?

Sư nói:

- Chỗ nhàn tĩnh tát bà ha.

Phật, Tâm, Thiền, Đạo, tất cả đều có sẵn và đầy đủ ở trong mỗi chúng ta, nhưng vì nhiều kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử nên bản tánh ấy bị lãng quên. Thiền lấy tâm ấn tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cho nên thiền sư mới nói: “Không hướng bên ngoài tìm”. Cuối cùng là gì? Thành tựu được trú xứ chỗ nhàn tĩnh, tâm tịnh thì cõi nước chư Phật thanh tịnh. Phật, Tâm, Thiền, Đạo,  ảnh hiện có  khắp trong Pháp giới, nhưng chẳng lìa nơi tự tánh thanh tịnh.

◊-◊—————————————————◊-◊

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1037207
Total Visit : 935518