Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tìm lửa trong lò.

Tim luaThích Thiện Phước

Có lần Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu ở bên thân Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, Thiền sư Bách Trượng hỏi: “Ai?”.

Qui Sơn đáp: “Linh Hựu”.

Bách Trượng nói: “Ngươi bươi tro trong lò, xem coi còn lửa không?”.

Qui Sơn khều trong lò xong, đáp: “Không còn lửa”.

Bách Trượng lại đi đến bên lò, dùng cây đũa sắt bới sâu vào trong, thấy còn một đốm lửa, gấp ra đưa Qui Sơn xem, sau đó nói: “Đây là gì hả?”.

Qui Sơn bỗng dưng đại ngộ, sau khi lễ tạ bèn đem chỗ ngộ của mình thưa với Bách Trượng, Bách Trượng liền nói: “Đây chỉ la cái ngã rẽ tạm thời. Nhận biết Phật pháp phải xem thời tiết nhân duyên, thời cơ đến thì có thể từ chỗ mê được ngộ, từ quên được nhớ, đến đây mới biết đồ vật của tự mình không từ người khác mang lại. Tổ sư nói: ‘Ngộ rồi như là không ngộ, vô tâm tức là vô pháp’. Tâm và pháp xưa nay là một thể đầy đủ. Hiện tại ngươi phải cẩn thận giữ gìn”.

bep lua

Trong lò xưa nay vốn có lửa, ngầm chỉ bày trong thân thể mỗi chúng ta vốn hàm chứa Phật tánh, chỉ vì không nhận biết. Thiền sư Bách Trượng thông qua cơ duyên tìm lửa trong lò để chỉ điểm chỗ ngộ của Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu, khiến Ngài chân chánh nhận thức mặt thật núi Lô của mình, không thẹn là bậc đại văn chương.

Thiền cơ trùm khắp, tâm cảnh mênh mông, nhưng ngộ cùng với không ngộ cũng cần xem đúng thời tiết nhân duyên, có rất nhiều việc cũng không phải là chuyện: “Ngẫu nhiên gặp, không thể gượng cầu” tùy tâm tự nhiên thôi.

◊-◊————————————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
427555
Total Visit : 325867