Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Tổ 12 Thiền tông Ấn Độ – Tổ Mã Minh

TỔ 12 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

TỔ MÃ MINH

12

 

 

        Tổ thứ 12, Mã Minh, người ở nước Ba La Nại, thọ pháp với tôn giả Xà Dạ Đa, đến nước Hoa Thị, xoay chuyển pháp mầu. Chợt có ma ba tuần cố đến thi thố năng lực, sư liền trừ dẹp, ma hiện thành con rồng vàng to, ra oai chấn động, sư vẫn vững vàng an tọa, ma bèn hiện nguyên hình làm lễ. Sư hỏi: “Là ai?”. Ma đáp: “Con là Ca Tỳ Ma La”. Hỏi: “Ngươi có thần biến gì?”. Đáp: “Hóa biển lớn thành khe nhỏ”. Hỏi: “Ngươi hóa tánh của biển được không?”. Đáp: “Con chưa từng biết chuyện đó”. Sư nói: “Núi sông đất đai đều nương theo đây mà kiến lập”. Ma bèn xin xuất gia thọ cụ. Sư nói: “Nay ta đem chánh pháp của Như Lai trao cho ngươi”. Sư nói kệ:

                             An hiện tức gốc pháp

                             Sáng tối vốn không hai

                             Nay trao người ngộ pháp

                             Chẳng lấy cũng chẳng bỏ.

        Phó pháp xong, Sư liền nhập vào Phấn Tấn Tam Muội, vọt thân lên không trung, như tướng vầng mặt trời, rồi sau tịch diệt, bốn chúng đem chơn thể tàng trữ trong khám rồng. Bấy giờ nhằm năm Giáp Ngọ, thời vua Hiển Vương, năm thứ 42.

Thích Thiện Phước dịch.

——————————————————————————

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
213127
Total Visit : 111439