Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Tổ thứ 6 Thiền tông Ấn Độ – Di Giá Ca

TỔ THỨ 6 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

DI GIÁ CA

To Di Gia Ca

        Tổ thứ sáu, Di Giá Ca, người Trung Ấn Độ. Sau khi đắc pháp, Ngài du hóa đến nước Thiên Trúc, gặp một người cầm bình rượu. Sư nói: “Chạm tới bình này sẽ cô phụ sự thanh tịnh”. Người đó hỏi: “Sư biết con không?”. Sư đáp: “Ta không biết, biết tức là chẳng phải ta, ngươi thử tự xưng tên họ, sau này ta chỉ bày bổn nhân cho”. Người kia đáp: “Con họ Phả La Đọa, tên Bà Tu Mật”. Sư bảo: “Thầy ta dạy, khi xưa Thế Tôn du hóa ở miền Bắc Ấn Độ, Ngài bảo A Nan: Sau khi ta diệt độ 300 năm, tại nước này có vị thánh họ Phả La Đọa, tên Bà Tu Mật. Đây là lời Thế Tôn thọ ký, ngươi nên xuất gia”. Người ấy bèn để bình xuống, đảnh lễ sư và cầu xin độ thoát. Sư liền cạo tóc và cho thọ cụ, bảo rằng: “Ta nay đem chánh pháp nhãn tạng giao phó cho ngươi”. Ngài nói kệ:

Không tâm thì không thể đắc

Nói đắc không gọi là đắc

Nếu rõ tâm chẳng phải tâm

Mới rõ tâm tâm là pháp.

        Nói kệ xong, Ngài bèn nhập sư tử phấn tấn tam muội, vọt thân lên hư không rồi hạ tòa tịch diệt, tự thiêu đốt thân mình, đại chúng lượm lấy xá lợi xây tháp. Bấy giờ nhằm năm Giáp Thân, thời vua Tương Vương, năm thứ 17.

Thích Thiện Phước dịch

 

—————————————————————————————————————————–

 

Những Bài Viết Liên Quan
1006695
Total Visit : 905007