Thứ 7, ngày 06 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Tổ thứ 7 Thiền tông Ấn Độ – Bà Tu Mật

TỔ THỨ 7 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

BÀ TU MẬT

to thu 7

       Tổ thứ bảy, Bà Tu Mật, người Bắc Thiên Trúc, họ Phả La Đọa, thường mặc y phục sạch sẽ, du hành trong làng xóm. Bấy giờ gặp Di Giá Ca đọc lại lịch sử của Như Lai mà hồi tỉnh duyên xưa, dốc lòng cầu xuất gia thọ cụ. Sau đi du hóa ở nước Giá Ma La, trước pháp tòa có một người trí tự xưng là Phật Đà Nan Đề, cùng sư bàn luận nghĩa lý. Sư bảo: “Nhơn giả bàn luận tức là không có nghĩa lý, mà nghĩa lý tức là không bàn luận. Nếu nghĩ suy để bàn luận về nghĩa lý, thì chẳng phải nghĩa lý để bàn luận”. Nan Đề biết ý nghĩa thù thắng của sư, bèn khâm phục cầu thế độ, thấm nhuần vị cam lồ, sư bèn cho xuất gia thọ cụ, lại bảo rằng: “Ta nay đem chánh pháp nhãn tạng của Như Lai giao phó cho ngươi”. Bèn nói bài kệ:

Tâm giống như cõi hư không

Cả hai hư không pháp

Khi chứng được hư không

Không pháp không phi pháp.

        Nói kệ xong, liền vào tam muội thị hiện tướng Niết Bàn, đại chúng ở bổn tòa xây tháp bảy báu, tàng trữ toàn thân, lúc ấy nhằm năm Tân Mùi, thời Định Vương thứ 19.

Thích Thiện Phước dịch

—————————————————————————————————–

 

Những Bài Viết Liên Quan
991558
Total Visit : 889870