Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tổ 13 Thiền tông Ấn Độ – Ca Tỳ Ma La

TỔ 13 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

CA TỲ MA LA

Tổ 13

       Tổ thứ 13, Ca Tỳ Ma La, người nước Hoa Thị, lúc đầu làm ngoại đạo, có đến 3.000 đồ chúng, thông suốt các dị luận. Sau gặp Mã Minh mà đắc pháp, du phương hoằng hóa ở miền Tây Ấn Độ, giữa đường gặp một con trăn lớn quấn lấy thân sư. Sư cho thọ tam qui, trăn nghe xong liền bò đi, bỗng chốc hiện ra một người già chắp tay ăn năn tạ lỗi. Tôn giả hỏi: “Ngươi là ai?”. Đáp: “Con xưa làm Tỳ kheo, nhân có người mới học đến tham vấn, con bèn khởi ý tưởng sân hận, nên mạng chung đọa làm mãng xà,vừa rồi gặp  tôn giả, được nghe giới pháp, cho nên đến để lễ tạ”. Sau gặp Long Thọ, Thọ dốc chí cầu xuất gia, Tôn giả liền độ thoát, và cho 500 long chúng đều thọ cụ. Lại bảo Long Thọ rằng: “Nay ta đem chánh pháp nhãn tạng của Như Lai phó chúc cho ngươi, ngươi nên vâng giữ ”. Nghe ta nói kệ:

                             Pháp chẳng ẩn chẳng hiện

                                    Nói là lẽ chân thật

                             Rõ được pháp ẩn hiện

                          Chẳng ngu cũng chẳng trí.

       Phó pháp xong, liền hiện thần biến hóa thành lửa để thiêu thân. Long Thọ nhặt lấy xá lợi năm sắc, xây tháp để tàng trữ. Bấy giờ nhằm năm Nhâm Thìn, đời vua  Noãn Vương thứ 41 (1).

Chú.

(1) Bản đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều ghi là 41. Nhưng bản Tống, Nguyên đều chú rằng: “Nên ghi là 46.”

Thích Thiện Phước dịch ®

————————-♥♥♥♥♥♥♥————————-

Những Bài Viết Liên Quan
427550
Total Visit : 325862