Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Tổ 16 Thiền tông Ấn Độ – La Hầu La Đa

TỔ 16 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ

LA HẦU LA ĐA

to 16

Tổ thứ 16, La Hầu La Đa, người nước Ca Tỳ La, đi hoằng hóa đến thành Thất La Phiệt, có sông Kim Hà, mùi vị ngon ngọt khác thường. Lúc Tăng Già Nan Đề an tọa nhập định.

Tổ: “Là thân ngươi định chăng? Tâm ngươi định chăng?”.

Nan Đề: “Thân tâm đều định”.

Tổ: “Nếu thân tâm đều định thì nào có xuất nhập?”.

Nan Đề: “Tuy có xuất nhập nhưng không mất tướng định, như vàng ở trong giếng, thể vàng hoàn toàn vắng lặng”.

Tổ: “Nếu vàng ở trong giếng, hoặc vàng lấy ra khỏi giếng mà tướng vàng vẫn không hề động tĩnh, vậy thì vật nào có xuất nhập?”.

Nan Đề: Nếu cho rằng vàng có động tĩnh, vật nào có xuất nhập. Nghĩa này sụp đổ.Nghĩa kia không thành”.

Tổ: “Nghĩa kia không thành?. Vậy nghĩa ta thành. Nghĩa ta tuy thành, nhưng vì pháp chẳng phải là ta. Nghĩa ta đã thành vì ta không phải là ta”.

Nan Đề: “Vì cớ ta không phải là ta thì lại thành nghĩa gì?. Vì cớ ta không phải là ta cho nên thành nghĩa của ông”.

Nan Đề hỏi: “Thầy của Ngài là bậc thánh gì mà được pháp vô ngại đó?”.

Tổ: Thầy ta là Ca Na Đề Bà, chứng pháp vô ngã ấy”.

Nan Đề: “Khể thủ sư Đề Bà đã tác tạo ra nhơn giả, nhơn giả vì vô ngã cho nên con muốn thờ nhơn giả làm Thầy”. Nan Đề liền xin độ thoát. Tổ nói: “Tâm ngươi tự tại chẳng phải do ta ràng buộc”. Tôn giả gọi Tăng Già Nan Đề trao cho pháp nhãn, nói kệ rằng:

Nơi pháp thật không chứng

Không lấy cũng không bỏ

Pháp chẳng tướng có không

Sao gọi là khởi trong ngoài.

Tôn giả phó pháp xong, ngồi yên qui tịch, bốn chúng xây tháp. Lúc ấy nhằm năm Mậu Thìn, thời Tiền Hán Vũ Đế thứ 28.

Thích Thiện Phước dịch

♦♦♦——————————————————————————————-♦♦♦

Những Bài Viết Liên Quan
427544
Total Visit : 325856